EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tailor-made solution 
հարմարեցված (հատուկ) լուծում 

The specific individuals or organizations for whose benefit the operation is undertaken. Targeted individuals should be identified by sex, age and other
relevant characteristics.

Task Force 
աշխատանքային խումբ 

TB / Tuberculosis 
տուբերկուլոզ 

technical assistance 
խորհրդատվական օժանդակություն 

The sharing of information and expertise on a given subject usually focused on public sector functions (e.g. development of legislation and procedures, assistance with the design and implementation of infrastructure, or technological enhancement).

Երկու կամ մի քանի մասնակիցների միջև տեղի ունեցող համաձայնեցված գործողություն, որի ընթացքում կատարվում է տեղեկատվության և փորձի փոխանակում որոշակի թեմայի վերաբերյալ՝ սովորաբար կենտրոնանալով պետական կառավարման ոլորտի գործառույթների (օրինակ՝ օրենսդրության և ընթացակարգերի մշակման, ենթակառուցվածքների նախագծման և ներդրման հարցում աջակցության տրամադրման կամ տեխնոլոգիական առաջընթացի ապահովման) վրա։

The production of the greatest amount or quality of outcome for any specified level of resources.

Այն աշխատողների միգրացիան, որոնք, մինչև իրենց ծագման երկիր վերադառնալը, որոշակի սահմանափակ ժամանակահատվածով մուտք են գործում օտար երկիր։

Skilled, semi-skilled or untrained workers who remain in the receiving country for definite periods as determined in a work contract with an individual worker or a service contract concluded with an enterprise. Also called contract migrant workers.

Հմտություններ, միջին մասնագիտական հմտություններ ունեցող կամ վերապատրաստում չանցած աշխատողներ, որոնք մնում են նպատակակետ երկրում՝ առանձին աշխատողի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրով կամ ձեռնարկության հետ կնքված` ծառայությունների մատուցման պայմանագրով սահմանված որոշակի ժամկետների ընթացքում։ Նրանց նաև անվանում են պայմանագրային հիմունքներով աշխատող միգրանտներ։

Procedure of exceptional character to provide, in the event of a mass influx or imminent mass influx of persons from third countries who are unable to return to their country of origin, immediate and temporary protection to such persons, in particular if there exists also a risk that the asylum system will be unable to process this influx without adverse effects for its efficient operation, in the interests of the persons concerned and other persons requesting protection.

Պետությունների կողմից նախատեսված կարգավորում, որի նպատակը հակամարտության կամ համատարած բռնության իրավիճակի հետևանքով հոծ զանգվածներով տվյալ պետություն ժամանող անձանց ժամանակավոր բնույթի պաշտպանություն առաջարկելն է՝ առանց նրանց առանձին կարգավիճակը նախապես որոշելու։

Շատ հաճախ առանց անձնագրերի ճանապարհորդող անձանց տրամադրվող փաստաթղթեր՝ նրանց՝ իրենց ծագման երկիր վերադառնալու հնարավորություն տալու նպատակով։ Որպես կանոն՝ նման փաստաթղթերը տրամադրվում են կարճ ժամանակահատվածի համար, իսկ դրանց գործողության ժամկետը լրանում է դրանց իրավատերերի՝ իրենց ծագման երկիր մուտք գործելու պահին։

tentative agreement 
նախնական համաձայնություն 

terrestrial system 
ցամաքային էկոհամակարգ 

territorial dispute 
տարածքային վեճ 

The principle under international law that States should not attempt to promote secessionist movements or to promote border changes in other States. Conversely, the principle affirms that imposition by force of a border change is an act of aggression.

Jurisdiction over cases arising in or involving persons residing within a defined territory. Also a territory over which a government, one of its courts, or one of its subdivisions has jurisdiction.

Իրավազորություն որոշակի սահմանված տարածքում առկա կամ այնտեղ բնակվող անձանց մասնակցությամբ տեղի ունեցող դեպքերի նկատմամբ։ Դա նաև այն տարածքն է, որի նկատմամբ տվյալ կառավարությունը, դրա դատարաններից կամ ստորաբաժանումներից մեկն իրավազորություն ունի։

Narrow offshore belt of national authority bordering the coast. Traditionally three nautical miles wide, it was widened under the UNCLOS to no farther than 12 nautical miles, measured seaward from the territorial sea baseline.

Ծովի առափնյա շերտ, որի վրա տարածվում է ափամերձ պետության ինքնիշխանությունը։ Տարածքային ծովի լայնությունը չի կարող գերազանցել տասներկու ծովային մղոնը։

Any act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature and context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing an act (Art. 2(1)(b), International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, 1999).

Միջազգային իրավունքում համընդհանուր ճանաչում գտած սահմանման բացակայության պայմաններում, «ահաբեկչություն» տերմինը կարող է սահմանվել որպես հանրությանն ահաբեկելու համար նախատեսված միտումնավոր և պարբերական գործողությունների կատարում՝ որպես որոշակի նպատակներին հասնելու միջոց։ Ահաբեկչություն կարող է համարվել ինքնուրույն կամ պետության աջակցությամբ գործող անձի կամ անձանց խմբի կողմից կատարվող գործողությունը։ Այն կարող է լինել նաև պետության կողմից՝ բնակչության դեմ (մարդու իրավունքների խախտումներ, ինչպես, օրինակ՝ հարկադիր աշխատանք, վտարում և այլն)։ «Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայով (1999 թ.) «ահաբեկչություն» է որակվում «ցանկացած արարք, որն ուղղված է քաղաքացիական անձին կամ զինված հակամարտությունների ժամանակ ռազմական գործողություններին ակտիվորեն չմասնակցող անձին մահ կամ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելուն, երբ այդպիսի արարքի նպատակն իր բնույթով և համատեքստով բնակչությանն ահաբեկելը կամ կառավարությանը կամ միջազգային կազմակերպությանն ստիպելն է որևէ գործողություն կատարել կամ ձեռնպահ մնալ դրա կատարումից» (2(1)(բ) հոդված)։

terrorist attack 
ահաբեկչական հարձակում 

HIV testing is pivotal to both prevention and treatment programmes. The “3Cs” continue to be underpinning principles for the conduct of all HIV testing of individuals. Testing must be: confidential; accompanied by counselling; only be conducted with informed consent, meaning that it is both informed and voluntary.

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունն առանցքային նշանակություն ունի կանխարգելման և բուժման համար: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության անցկացման հիմնական սկզբունքները երեքն են: Այդ հետազոտությունը պետք է լինի գաղտնի, ուղեկցվի խորհրդատվությամբ, իրականացվի միայն տեղեկացված համաձայնությամբ, այսինքն` լինի գիտակցված և կամավոր: 

tetanus 
փայտացում, պրկախտ, կարկամախտ 

Somalia. Formed in late 2004, replaced the Transitional National Government, created in August 2000. Represents Somalia in the United Nations, the African Union, the League of Arab States and some other multilateral organizations.

Somalia. Umbrella term for the Transitional Federal Government and the Transitional Federal Parliament.

TFP / Therapeutic Feeding Programme 
Սնուցման թերապևտիկ ծրագիր 

TFR / Total Fertility Rate 
պտղաբերության գումարային գործակից 

THAP / Temporary Humanitarian Assisted Person 
ժամանակավորապես մարդասիրական օգնություն ստացող անձ 

The European Landscape Convention (2004) 
Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիա 

The future we want 
Ապագան, որ ուզում ենք 

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 
Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրություն 

The Ramsar Convention on Wetlands of International Importance (1993) 
Միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների մասին Ռամսարի կոնվենցիա 

think-tank 
գիտահետազոտական հաստատություն, վերլուծական կենտրոն 

The Conference was convened to assess the results of United Nations Decade for Women (1976–1985). The data presented by the United Nations to the delegations of Member States revealed that the improvements observed had benefited only a limited number of women. Thus, the Nairobi Conference was mandated to seek new ways of overcoming obstacles for achieving the objectives of the Decade: equality, development and peace. The Nairobi Conference recognized that gender equality was not an isolated issue, but encompassed all areas of human activity. It was necessary for women to participate in all spheres, not only in those relating to gender.

Հրավիրվել է ՄԱԿ-ի հայտարարած «Կանանց տասնամյակի» արդյունքների գնահատման համար: Այս շրջանում կանանց շարժումն արդեն հզոր համաշխարհային ուժ էր դարձել` միավորվելով հավասարության, զարգացման և խաղաղության կարգախոսներով: Պետությունների ներկայացրած հաշվետվությունները ցույց տվեցին, որ կանանց դրության էական բարելավում տեղի չէր ունեցել: Մշակվեցին նոր ռազմավարություններ, որոնք միաձայն ընդունվեցին 157 մասնակից երկրների կողմից: Այս խորհրդաժողովում իշխանությունը գենդերային տեսանկյունից դիտվեց որպես սոցիալական ներգործության մեծ հնարավորություն, ուստի դրվեց իշխանության բնույթի վրա կանանց ազդեցության ուժեղացման և իշխանության բնույթի փոփոխման հիմնախնդիրը:

Generally, a citizen of a country other than either the country where s/he wishes to go, work or live, and the host country from which s/he is coming. Term has been used in connection with the repatriation or return of persons displaced as a consequence of conflicts.

Specifically:

(1) Labour. Citizens of one country who are employed by a company headquartered in a second country to work in a third country.
(2) European Union. Any person who is not a national of an EU member State. The EU Charter of Fundamental Rights asserts the right of every European citizen to move and reside freely within the territory of the member States. It adds that these rights may be granted to third-country nationals.

 “3 by 5” was a WHO/UNAIDS global initiative aimed at placing three million people living with HIV in low- and middle-income countries on antiretroviral treatment by the end of the year 2005. http://data.unaids.org/Publications/External-Documents/who_3by5-strategy_en.pdf?preview=true

«3-ից 5»-ը ԱՀԿ/ՄԱՁԻԱՀ-ի գլոբալ նախաձեռնությունն էր, որն ուղղված էր ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում մինչև 2005 թ. ավարտը ՄԻԱՎ-ով ապրող երեք միլիոն մարդու ՀՌՎ բուժում տրամադրելուն: http://data.unaids.org/Publications/External-Documents/who_3by5-strategy_en.pdf?preview=true

The principles are: one agreed AIDS action framework that provides the basis for coordinating the work of all partners; one national AIDS coordinating authority, with a broad-based multisectoral mandate; and one agreed country-level monitoring and evaluation system.

Սկզբունքները հետևյալն են. ՁԻԱՀ-ի դեմ գործողությունների մեկ փոխհամաձայնեցված շրջանակ, որը հիմք է ծառայում բոլոր գործընկերների աշխատանքների համակարգման համար, ՁԻԱՀ-ի մեկ ազգային համակարգող մարմին՝ լայն բազմաոլորտային մանդատով, և երկրի մակարդակով մոնիտորինգի ու գնահատման մեկ միասնական համակարգ։

tOPV / (trivalent) Oral Polio Vaccine 
եռավալենտ ՕՊՎ 

The purpose and scope of the assessment, review or evaluation, the methods to be used, the standard against which performance is to be assessed or analyses are to be conducted, the resources and time allocated, and reporting requirements, generally conveyed in a written document.

Any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him/her or a third person information or a confession, punishing him/her for an act s/he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him/her or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions (Art. 1, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984). 

«Ցանկացած գործողություն, որով որևէ անձի դիտավորությամբ պատճառվում է մարմնական կամ մտավոր ուժեղ ցավ կամ տառապանք՝ նրանից կամ երրորդ անձից տեղեկություններ կամ խոստովանություն կորզելու, այն գործողության համար պատժելու, որը կատարել կամ որի կատարման մեջ կասկածվում է նա կամ երրորդ անձը, կամ նրան կամ երրորդ անձին վախեցնելու կամ հարկադրելու նպատակով, կամ ցանկացած տեսակի խտրականության վրա հիմնված ցանկացած պատճառով, երբ նման ցավը կամ տառապանքը պատճառվում է պետական պաշտոնյայի կամ պաշտոնապես հանդես եկող այլ անձի կողմից կամ նրանց դրդմամբ, կամ համաձայնությամբ կամ թողտվությամբ: Սա չի ներառում միայն այն ցավն ու տառապանքը, որոնք բխում են օրինական պատժամիջոցներից կամ հատուկ են դրանց կամ կապված են դրանց հետ» («Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» 1984 թ. կոնվենցիայի 1-ին հոդված)։ Խոշտանգումը միջազգային իրավունքի խախտում է («Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» 1966 թ. միջազգային դաշնագրի 7-րդ հոդված, «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» 1984 թ. կոնվենցիա, Ժնևի 1949 թ. կոնվենցիաներ, ընդհանուր 50-րդ, 51-րդ, 130-րդ, 147-րդ հոդվածներ)։

ToT / Training of Trainers 
ուսուցանողների ուսուցում 

The number of children who would be born per woman if the woman was to live to the end of her childbearing years and bear children at each age in accordance with prevailing age-specific fertility rates.

The sum of general government expenditure on health (commonly called public expenditure on health) and private expenditure on health

The sum of the entries or arrivals of immigrants, and of exits, or departures of emigrants, yields the total volume of migration, and is termed total migration, as distinct from net migration, or the migration balance, resulting from the difference between arrivals and departures. This balance is called net immigration when arrivals exceed departures, and net emigration when departures exceed arrivals.

Իմիգրանտների [ներգաղթողների] մուտքերի կամ ժամանումների և էմիգրանտների [արտագաղթողների] ելքերի կամ մեկնումների թվի գումարը կազմում է միգրացիայի ընդհանուր ծավալը, և վկայակոչվում է «գումարային միգրացիա» տերմինով՝ ի տարբերություն «զուտ միգրացիայի» կամ «միգրացիոն շարժի հավասարակշռության», որն առաջանում է ժամանումների և մեկնումների միջև տարբերություններից:

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) annual report. Launched in 1981, is issued every year for the annual session of the UNCTAD Trade and Development Board.

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_en.pdf

trade law 
առևտրային իրավունք 

Trade Union 
արհեստակցական միություն 

trademark 
ապրանքանիշ 

trademark registration 
ապրանքանիշի գրանցում 

An intermediary who is moving people in order to obtain an economic or other profit by means of deception, coercion and/or other forms of exploitation. The intent ab initio on the part of the trafficker is to exploit the person and gain profit or advantage from the exploitation.

Միջնորդ, ով խաբեության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական հարկադրանքի միջոցով և շահագործման նպատակով զբաղվում է մարդկանց տեղափոխմամբ՝ հետապնդելով տնտեսական կամ որևէ այլ շահ։ Թրաֆիքինգ իրականացնող անձի մտադրությունն ի սկզբանե (ab initio) մարդկանց շահագործելն է և շահագործումից օգուտ կամ շահ ստանալը։

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation (Art. 3(a), UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the UN Convention Against Organized Crime, 2000).

«Շահագործման նպատակով մարդկանց հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը ուժի սպառնալիքով կամ ուժի, կամ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման, առևանգման, խարդախության, խաբեության, իշխանությունը կամ վիճակի խոցելիությունը չարաշահելու կամ ուրիշ անձի կողմից վերահսկվող անձի համաձայնությունն ստանալու համար վճարումների կամ շահերի ձևով կաշառելու ճանապարհով» («Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան լրացնող՝ «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին» ՄԱԿ-ի 2000 թ. արձանագրության 3(ա) հոդված): Մարդկանց թրաֆիքինգը կարող է կատարվել մեկ պետության սահմաններում կամ կարող է կրել անդրազգային բնույթ։

training 
ուսուցում, վերապատրաստում 

training centre 
ուսուցման/ վերապատրաստման կենտրոն 

training programme 
վերապատրաստման ծրագիր 

transborder cooperation 
անդրսահմանային համագործակցություն 

Damage caused to persons, property or the environment in the territory or in other places under the jurisdiction or control of a State other than the State of origin.

A stopover of passage, of varying length, while travelling between two or more countries, either incidental to continuous transportation, or for the purposes of changing planes or joining an ongoing flight or other mode of transport.

Ուղևորության ընթացքում կատարվող տարբեր տևողության կանգառներ՝ երկու կամ ավելի երկրների միջև ճամփորդելու ժամանակ։ 

transit charge 
տարանցման վճար 

Persons who arrive in a State from another country while in transit to another (third) country destination; and throughout the whole period (up to a maximum of 24 hours from the time of arrival) during which they are in the State, remain on board the craft they arrived on, or in a port or airport secure area, or in the custody of the police.

Անձինք, որոնք օդով կամ նավով մեկ պետությունից ժամանում են երկրորդ պետության օդանավակայան կամ նավահանգիստ, և որոնց միակ նպատակը իրենց ճամփորդությունը դեպի երրորդ պետություն շարունակելն է։ 

A visa, usually valid for three days or less, for passing through the country issuing the visa to a third destination.

Դեպի երրորդ նպատակակետ՝ իր ճանապարհին գտնվող երկրի տարածքով անցնող քաղաքացի չհանդիսացող անձին տրամադրվող վիզա։ Տարանցման վիզա, որը թույլ է տալիս այն ունեցող անձին անցնել վիզան տրամադրող պետության տարածքով կամ այնտեղ գտնվել շատ կարճ ժամանակահատվածի՝ սովորաբար 24 կամ 48 ժամվա ընթացքում։

transition country 
անցումային երկիր 

transitional constitution 
անցումային սահմանադրություն 

Sharing information and acting in an open manner. Transparency allows stakeholders to gather information that may be critical to uncovering abuses and defending their interests. Transparent systems have clear procedures for public decision‐making and open channels of communication between stakeholders and officials, and make a wide range of information accessible.

The movement of goods or persons from one place to another by a carrier.

Ապրանքների և անձանց տեղաշարժը մեկ վայրից մյուսը ցանկացած տեսակի փոխադրողի կողմից։

Generic term used to encompass all documents which are acceptable proof of identity for the purpose of entering another country. Passports and visas are the most widely used forms of travel documents. Some States also accept certain identity cards or other documents.

Ընդհանուր տերմին, որն ընդգրկում է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրվող այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք մեկ այլ երկիր մուտք գործելու համար համարվում են անձի ինքնության ընդունելի ապացույցներ։ Ճամփորդական փաստաթղթերի առավել լայնորեն օգտագործվող ձևերն են անձնագրերը և վիզաները: Որոշ պետություններ նաև ընդունում են ինքնությունը հաստատող որոշակի քարտեր և այլ փաստաթղթեր, ինչպես, օրինակ՝ բնակության (կացության) թույլտվությունները։

Ճամփորդական փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են փախստականներին ներպետական անձնագրի փոխարեն այն երկրի կողմից, որը միացել է «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951 թ. կոնվենցիային, որի 28(1) հոդվածի համաձայն՝ «Պայմանավորվող պետություններն իրենց տարածքում օրինական կարգով բնակվող փախստականներին տալիս են ճամփորդական փաստաթղթեր՝ իրենց տարածքից դուրս ճամփորդելու նպա-տակով, եթե ազգային անվտանգությունից և հասարակական կարգի պաշտպանությունից բխող հիմնավոր պատճառներն այլ բան չեն պահանջում, և նշված փաստաթղթերի առնչությամբ կիրառվում են սույն Կոնվենցիայի ցանկի դրույթները։ Պայմանավորվող պետությունները կարող են նման ճամփորդական փաստաթուղթ տալ իրենց տարածքում գտնվող ցանկացած այլ փախստականի...»

A person who passes from place to place, for any reason.

Անձ, որը որևէ նպատակով տեղաշարժվում է մեկ վայրից մյուսը:

A temporary body established and officially sanctioned to investigate and report on patterns of human rights abuses occurring over a period of time in a particular country or in relation to a particular conflict. Truth commissions are intended to provide a full accounting of past atrocities and an official acknowledgement of the corresponding suffering of victims, promote national reconciliation, bolster a new political order and/or legitimize new policies, and provide recommendations on how to prevent a recurrence of such abuses. To the extent that official truth is a step towards a full and inclusive national memory that allows the voices of the victims and survivors to be heard, a truth commission can be a crucial step towards addressing the needs of a transitional society.

It is noteworthy that truth commissions do not have the power to prosecute or punish perpetrators, make judicial pronouncements, or implement the reforms or reparations programs that they may recommend in their reports. Their implementation depends entirely on the will and interest of the political authorities. There have been over 20 truth commissions around the world over the past 25 years.

treatment of waste 
աղտազերծում 

An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (Art. 2.1(a) Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969).

«Պետությունների միջև գրավոր կնքված և միջազգային իրավունքով կարգավորվող միջազգային համաձայնագիր՝ անկախ այն հանգամանքից, թե այն ներառված է մեկ կամ երկու, կամ միմյանց հետ կապված մի քանի փաստաթղթերում, ինչպես նաև անկախ դրա կոնկրետ անվանումից» («Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի 1969 թ. կոնվենցիայի 2.1(1)(ա) հոդված)։

An informal term used to designate a body whose mandate is to examine compliance by States parties with one of the United Nations treaties or conventions, e.g. the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Human Rights Committee, the Committee against Torture, and the Committee on the Rights of the Child

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (Treaty of Tlatelolco) 
Լատինական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում միջուկային զենքի արգելման վերաբերյալ պայմանագիր (Տլատելոլկոյի պայմանագիր) 

Treaty of Accession 
անդամակցության վերաբերյալ պայմանագիր 

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE Treaty) 
Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանգիր (ԵՍԶՈՒ պայմանագիր) 

Signed at Moscow, on 26 May 1972 between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics. Prevents the deployment of a nationwide system to defend the national territory of a signatory State against long-range strategic ballistic missiles.

Variant: Soviet-American Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems.

11 February 1971; London, Moscow, Washington.

Prohibits parties from placing nuclear weapons or weapons of mass destruction on the seabed and the ocean floor beyond a 12-mile coastal zone. Seeks to prevent the introduction of international conflict and nuclear weapons into an area currently free of them, and allows member States to observe all seabed "activity" of any other member State beyond the 12-mile zone in order to ensure compliance.

To be found in different contexts, including at:

(1) the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);
(2) the Special Tribunal for Lebanon. Composing, along with the Pre-Trial Judge and an Appeals Chamber, the Chambers of the Tribunal. Variant capitalization: trial chamber;
(3) the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC). Consisting of three Cambodian judges and two international judges.

The use of three or more theories, sources or types of information, or types of analysis to explore, verify and substantiate an assessment. By combining multiple data-sources, methods, analyses or theories, evaluators hope to overcome the bias that comes from single informants, single-methods, single observer or single theory studies.

Երեք կամ ավելի տեսությունների, տեղեկության աղբյուրների կամ տեսակների, կամ վերլուծության տեսակների կիրառումը՝ ստուգելու և հավաստելու գնահատման արդյունքները: Ուշադրություն. տվյալների բազմաթիվ աղբյուրներ, մեթոդներ, վերլուծություններ կամ տեսություններ համատեղելով՝ գնահատողները նպատակ ունեն հաղթահարել եզակի տեղեկատուներից, եզակի մեթոդներից, մեկ դիտարկողից կամ մեկ տեսության վրա հիմնվող ուսումնասիրություններից բխող հնարավոր կողմնապահությունը:

tribunal 
տրիբունալ 

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, supervised by the World Trade Organization, provides certain flexibilities to low- and middle-income countries with respect to pharmaceutical patent protection. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm

(1) Property, especially money and securities, held or settled in trust.
(2) In the context of UNICEF, funds accepted by UNICEF mainly to cover the costs of procurement of supplies and services undertaken by UNICEF on behalf of others. They also include financing provided by sponsors to cover the costs relating to Junior Professional Officers, as well as those relating to projects funded by the World Bank, the oil-for-food programme in Iraq and the Global Alliance for Vaccines and Immunization. These funds are not considered to be UNICEF income.

trust territory 
խնամարկյալ տարածք 

trust territory 
խնամարկյալ տարածք 

One of the six main organs of the United Nations together with the Security Council, the General Assembly, the Economic and Social Council, the Secretariat, and the International Court of Justice. The Council was established to supervise the Administration of Trust Territories placed under the Trusteeship System, which was set up under the Charter to promote the advancement of the 11 original Trust Territories and their progress towards self-government and independence.

The Council is composed by the five permanent member of the Security Council: China, France, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States. As of 2006 all of the original Trust Territories had attained self-governance or independence, either as separate States or by joining neighbouring independent countries. The Trusteeship Council currently has no active mandates.

Tuberculosis is diagnosed in a patient and is reported within the national surveillance system, and then to WHO.

The ratio of new smear-positive cases notified to the estimated number of new smear-positive cases for a given year.

The number of tuberculosis cases reported per 100 000 population in a given year. Includes all forms of TB.

tuberculosis cure rate 
տուբերկուլոզի բուժման ցուցանիշ 

Estimated number of deaths due to TB for a given year. Includes deaths from all forms of TB and deaths from TB in people with HIV. Expressed as deaths per 100 000 population per year.

Estimated number of tuberculosis cases arising in a given period of time. Includes all forms of TB, as are cases of people with HIV. Expressed as per capita rate.

The number of cases of tuberculosis in a population in a year or given period of time. Includes all forms of TB, as are cases of TB in people with HIV. Expressed as number of cases per 100 000 population in a given year.