EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NATO-led multinational force in Kosovo (1999), under S/RES/1244 (1999). Composed of ground, air and maritime units from NATO and non-NATO nations and operating under the authority and subject to the direction and political control of the North Atlantic Council (NAC). Mandated to secure peace in Kosovo.

Khmer Rouge regime 
Կարմիր խմերների վարչակարգ 

Unlawful forcible abduction or detention of an individual or group of individuals, usually accomplished for the purpose of extorting economic or political benefit from the victim of the kidnapping or from a third party. Kidnapping is normally subject to the national criminal legislation of individual States; there are, however, certain kidnappings that fall under international law (e.g. piracy).

Անձին կամ անձանց խմբին բռնության միջոցով ապօրինաբար առևանգելը կամ պահելը, ինչը սովորաբար կատարվում է` շահադիտական նպատակով առևանգման տուժողից կամ երրորդ անձից տնտեսական կամ քաղաքական շահ շորթելու նպատակով։ Շահադիտական նպատակով առևանգման վրա սովորաբար տարածվում է առանձին պետություններում գործող ազգային քրեական օրենսդրությունը, թեև շահադիտական նպատակով առևանգման որոշ ձևերի դեպքում գործում է միջազգային իրավունքը (օրինակ՝ ծովահենության դեպքում)։

Force commanding considerable influence among Albanians in Kosovo.
Acronym: UÇK: "Ushtria çlirimtare e Kosovës", Albanian for "Kosovo Liberation Army".

Established through the Interlaken Declaration on the Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds of 5 November 2002, it was decided to launch this scheme beginning 1 January 2003.

An international agreement struck by 159 nations attending the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP3), Kyoto, Japan, from 1 to 10 December 1997. Agreement was to reduce worldwide emissions of greenhouse gases.

Արձանագրությունն ստորագրվել է 1997 թ. Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում, ԿՓՇԿ-ի Կողմերի երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքում: Արձանագրությունն ուղղված է ամբողջ աշխարհում ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը: