EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IADB / Inter-American Development Bank 
Միջամերիկյան զարգացման բանկ 

Founded on 29 July 1957, based on a decision of the General Assembly, after 18 States had deposited the necessary instruments of ratification with the United States Government. An autonomous organ linked to the General Assembly, received the Nobel Peace Prize in 2005.

Serves as the world's central intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in the nuclear field, and as the international inspectorate for the application of nuclear safeguards and verification measures covering civilian nuclear programmes.

A body established in June of 1992 in response to General Assembly Resolution 46/182 to serve as the primary mechanism for inter-agency coordination of humanitarian assistance in response to complex and major emergencies. The primary objectives of the IASC are:

  • to develop and agree on system-wide humanitarian policies;
  • to develop and agree on a common ethical framework for all humanitarian activities;
  • to advocate common humanitarian principles to parties outside the IASC;
  • to identify areas where gaps in mandates or lack of operational capacity exist; and
  • to resolve disputes or disagreement about and between humanitarian agencies on system wide humanitarian issues.

The trade body to which most scheduled international airlines belong. It has traditionally provided a forum in which interline agreements and other commercial arrangements, as well as tariffs can be agreed. It has an increasing role in negotiating improved airways and access to airports.

IBRD / International Bank for Reconstruction and Development 
ՎԶՄԲ / Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ 

IBSP / International Basic Sciences Programme 
Հիմնական գիտությունների միջազգային ծրագիր 

ICBM / intercontinental ballistic missile 
ՄԲՀ / միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ 

ICC / Inter-Agency Coordination Committee (on Immunization) 
Միջգերատեսչական համակարգման կոմիտե (իմունիզացիայի հարցերով) 

ICC / International Chamber of Commerce 
ԱՄՊ / Առևտրի միջազգային պալատ 

A permanent court with jurisdiction to investigate and prosecute individuals accused of the most serious violations of international humanitarian
and human rights law, namely genocide, crimes against humanity, and war crimes. Unlike the International Court of Justice, whose jurisdiction is restricted to states, the ICC considers criminal cases against individuals; and unlike the Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia created to address crimes committed during these conflicts, its jurisdiction is not situation-specific and is not retroactive. The ICC has been established by the Rome Statute, which entered into force on 1 July 2002, and is located in the Hague, Netherlands.

The International Classification of Diseases is the standard diagnostic tool for epidemiology, health management and clinical purposes. This includes the analysis of the general health situation of population groups. It is used to monitor the incidence and prevalence of diseases and other health problems.

Ստանդարտ դիագնոստիկ գործիք է համաճարակաբանության, առողջապահության կառավարման համար և կլինիկական նպատակներով։ Այն իր մեջ ներառում է բնակչության առողջության ընդհանուր վիճակի վերլուծությունը։ Դասակարգման օբյեկտները հիվանդությունների տեսակները, որոնց ողջ բազմությունը բաժանվում է դասերի, խմբերի և ենթախմբերի։

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. It entered into force on 3 January 1976.

ICF / International Classification of Functioning, Disability and Health 
ՖՄԴ / Ֆունկցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային դասակարգում 

One of the six main organs of the United Nations together with the Security Council, the General Assembly, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and the Secretariat. Located at the Peace Palace,The Hague, the Netherlands. Principal judicial organ of the UN, the ICJ settles disputes between States parties and it gives advisory opinions to the United Nations and its specialized agencies. Its Statute is an integral part of the Charter of the United Nations.

Predecessor: Permanent Court of International Justice 

Set up in London in 1963 under the auspices of the United Nations because of the great economic importance of coffee. It has administered six International Coffee Agreements (ICAs). The ICO is the main intergovernmental organization for coffee, bringing together producing and consuming countries to tackle the challenges facing the world coffee sector through international cooperation. It makes a practical contribution to the world coffee economy and to improving standards of living in developing countries. Its members include coffee exporting and importing countries, and it functions through the International Coffee Council, the Executive Board, the Private Sector Consultative Board, the Executive Director and a small secretariat. 

ICRC / International Committee of the Red Cross 
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե 

ICSID / International Centre for Settlement of Investment Disputes 
ՆՎԿՄԿ / Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն 

ICTFU / International Confederation of Free Trade Unions 
ԱԱՄԿ / Ազատ արհմիությունների միջազգային կոնֆեդերացիա 

ICTR / International Criminal Tribunal for Rwanda 
ՌՄՔՏ / Ռուանդայի միջազգային քրեական տրիբունալ 

ICTY / International Criminal Tribunal for former Yugoslavia 
Նախկին Հարավսլավիայի հարցերով միջազգային քրեական տրիբունալ 

ICU / Islamic Courts Union 
ԻԴՄ / Իսլամական դատարանների միություն 

ICVA is a global network of non-governmental organisations whose mission is to make humanitarian action more principled and effective by working collectively and independently to influence policy and practice.

The World Bank Group's concessional lending window. It provides long-term loans at zero interest to the poorest of the developing countries.

IDB / Islamic Development Bank 
ԶԻԲ / Զարգացման իսլամական բանկ 

A piece of documentation designed to prove the identity of the person carrying it.

Պետության իրավասու մարմնի կողմից տրվող փաստաթուղթ, որը նախատեսված է այն կրող անձի ինքնությունը հաստատելու համար։

Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border (Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2.).

Այն անձինք կամ անձանց խմբերը, որոնք հարկադրված կամ պարտավորված փախչել կամ լքել են իրենց տները կամ սովորաբար բնակվելու վայրերը, մասնավորապես` զինված ընդհարումների, համատարած բռնության իրավիճակների, մարդու իրավունքների խախտումների կամ բնական կամ մարդածին աղետների պատճառով կամ դրանց հետեւանքներից խուսափելու համար, եւ որոնք չեն հատել միջազգայնորեն ճանաչված որեւէ պետական սահման: (Ներքին տեղահանման վերաբերյալ ուղղորդող սկզբունքներ, ՄԱԿ-ի փաստաթուղթ E/CN.4/1998/53/Add.2.)

IDU / injecting drug user 
ԹՆՕ / թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող 

An autonomous organization which works to ensure reliable, affordable and clean energy for its member countries and beyond.
Founded by the Organisation for Economic Co-operation and Development in response to the 1973/4 oil crisis, the Agency’s initial role was to help countries coordinate a collective response to major disruptions in oil supply through the release of emergency oil stocks to the markets.

IFAD / International Fund for Agricultural Development 
ԳԶՄՀ / Գյուղատնտեսական զարգացման միջազգային հիմնադրամ 

IFC / International Finance Corporation 
ՄՖԿ / Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 

IGAD / Intergovernmental Authority on Development 
ԶՄՄ / Զարգացման հարցերով միջկառավարական մարմին 

An organization made up of State members. Examples include the United Nations Organization (UN), the Organization of African Unity (OAU), the Organization of American States (OAS), the European Union (EU), and the Commonwealth of Independent States (CIS).

A body of rules that seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare by prohibiting weapons that make no distinction between combatants and civilians or weapons and methods of warfare which cause unnecessary injury, suffering and/or damage. The rules are to be observed not only by governments and their armed forces, but also by armed opposition groups and any other parties to a conflict. The four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977 are the principal instruments of humanitarian law. IHL is also known as the law of war or the law of armed conflict, and is part of international law. It does not regulate resort to the use of force; this is governed by an important, but distinct, part of international law set out in the UN Charter.

Նեղ իմաստով՝ զինված ընդհարման ժամանակ յուրաքանչյուր առանձին տուժողի պաշտպանության համար հատուկ նախատեսված միջազգային իրավունքի նորմեր։ Ավելի ընդհանուր իմաստով՝ այն զինված ընդհարումների ժամանակ գործող իրավունքի հոմանիշն է։ Ժնևի 1949 թ. չորս կոնվենցիաները և 1977 թ. երկու Լրացուցիչ արձանագրությունները միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնական աղբյուրներն են։

IHO / International Hydrographic Organization 
ՄՀԿ / Միջազգային հիդրոգրաֆիկ կազմակերպություն 

Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների՝ միլիոնավոր մարդիկ տարեկան հիվանդանում կամ մահանում են զանազան հիվանդություններից և թունավորումներից: Աշխարհում համաճարակային իրավիճակի լարվածությանը նպաստում են նաև սպառնացող կենսաահաբեկչությունը և արտակարգ իրավիճակները, բնական աղետները և այլն: Այս համատեքստում Առողջապահության համաշխարհային ասամբլեան 2005 թ. իր 58-րդ նստաշրջանում ընդունել է Միջազգային առողջապահական (բժշկա-սանիտարական) կանոնները, որոնք բազմաթիվ երկրների, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ են մտել 2007 թ. հունիսի 15-ից:

IIP / Immunization in Practice (training course) 
Իմունիզացիան գործնականում (դասընթաց) 

IISS / International Institute for Strategic Studies 
ՌՀՄԻ / Ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտ 

Established by the General Assembly in 1947 to promote the progressive development of international law and its codification. As of 2011 the Commission, which meets annually, was composed of 34 members who were elected by the General Assembly for five-year terms and who served in their individual capacity, not as representatives of their Governments.

See undocumented alien, migrant in an irregular situation

Տե՛ս նաև անկանոն կարգավիճակով միգրանտ, փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող միգրանտ

Act of crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State (Art. 3(b), UN Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000).

«Սահմանների հատումն առանց ընդունող պետություն օրինական մուտք գործելու համար անհրաժեշտ պահանջների պահպանման» («Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան լրացնող՝ «Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտներին մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխման դեմ» ՄԱԿ-ի 2000 թ. արձանագրության 3(բ) հոդված)։

illegal logging 
անօրինական փայտամթերում 

See irregular migrant

Տե՛ս նաև անկանոն կարգավիճակով միգրանտ, փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող միգրանտ

See irregular migration

Տե՛ս անկանոն միգրացիա

ILO / International Labour Organization 
ԱՄԿ / Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն 

IMCI / Integrated Management of Childhood Illness 
ՄՀԻՎ / Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում 

IMF / International Monetary Fund 
ԱՄՀ / Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 

Իմիգրացիայի [ներգաղթի] դիմող անձ։

A process by which non-nationals move into a country for the purpose of settlement.

Գործընթաց, որի միջոցով քաղաքացի չհանդիսացող անձինք տեղափոխվում են որևէ երկիր՝ բնակություն հաստատելու նպատակով։

Անկանոն միգրացիայի կանխումը և դրա դեմ պայքարը, ինչպես նաև անկանոն կարգավիճակով միգրանտների վերադարձը խթանելու նպատակով պետության կողմից արտերկրում նշանակված ներկայացուցիչ։

Իմիգրանտների [ներգաղթողների] մուտքի առնչությամբ երկրի կողմից սահմանված քվոտա՝ սովորաբար աշխատանքային միգրացիայի նպատակներով։

Status which a migrant is accorded under the immigration law of the host country.

Միգրանտի կարգավիճակ՝ ընդունող երկրի իմիգրացիոն (ներգաղթային) իրավունքի համաձայն։

The zone of the high seas and land territory of a State, in which the State’s immigration laws are applicable (also called “migration zone”).

Միջազգային ջրերի և պետության ցամաքային տարածքի գոտին, որտեղ կիրառելի են պետության իմիգրացիոն (ներգաղթային) օրենքները (կոչվում է նաև «միգրացիոն գոտի»)։

immune system suppression 
իմունային համակարգի թուլացում 

IMO / International Maritime Organization 
ՄԾԿ / Միջազգային ծովային կազմակերպություն 

Positive and negative, intended or unintended long-term results produced by an operation, either directly or indirectly. Relates to the goal level of the logframe hierarchy.

Դրական և բացասական, առաջնային և երկրորդական, երկարաժամկետ արդյունքներ, որոնք բխում են զարգացման ոլորտի միջամտությունից՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակի, մտադրված կամ ոչ:

Humanitarian principle. Provision of humanitarian assistance must be impartial and not based on nationality, race, religion, or political point of view. It must be based on need alone.

According to UNICEF, aid is delivered to all those who are suffering; the guiding principle is only their need and the corresponding right. Human rights are the basis and the framework for an assessment of needs. This principle includes both the proportionality to need (where resources are not sufficient, priority is always given to those most affected) as well as the principle of non-discrimination (no one should be discriminated against based on their sex, age, ethnicity, identity and so forth). It is crucial to emphasize state responsibility in ensuring that aid is delivered in an impartial way.

imposing sanctions (on) 
պատժամիջոցներ կիրառել 

improvised explosive devises 
ինքնաշեն պայթուցիկ սարքավորումներ 

The impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of human rights violations to account - whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings - since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, prosecuted and, if found guilty, sentenced to appropriate penalties, and to making reparations to their victims.

Infant mortality rate compares the number of deaths of infants under one year old in a given year per 1,000 live births in the same year. This rate is often used as an indicator of the level of health in a country.

Զանազան վարակիչ և ուռուցքային հիվանդություններից իրեն պաշտպանելու օրգանիզմի ունակության նվազում կամ լրիվ բացակայություն, որը պայմանավորված է իմունային պատասխանի համար պատասխանատուբջիջների ֆունկցիոնալ ակտիվության ընկճմամբ կամ անբավարարությամբ։

A person who is detained by authorities is “in custody”.

Միգրացիայի համատեքստում՝ անձ, որը ազատությունից զրկվել է իշխանությունների կողմից և արգելանքի տակ է գտնվում։

in kind 
բնեղեն 

in-kind contribution 
ներդրում բնեղենով 

Non-cash assistance in materials or services (e.g. food, tents, secondment of staff).

Not transferable or assignable; often used in the context of human rights.

Մարդու իրավունքների համատեքստում գործածվելիս նշանակում է այնպիսի իրավունք, որից չի կարելի անհատին զրկել, կամ որը չի կարելի փոխանցել, պատվիրակել, կամ որից հնարավոր չէ հրաժարվել։

United Nations Office at Vienna. Established in 1968 by the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and is the independent and quasi-judicial control organ for the implementation of the United Nations drug conventions.

HIV incidence (sometimes referred to as cumulative incidence) is the number of new cases arising in a given period in a specified population. UNAIDS normally refers to the number of people (of all ages) or children (0–14 years) who have become infected during the past year. In contrast HIV prevalence refers to the number of infections at a particular point in time (like a camera snapshot). In specific observational studies and prevention trials, the term incidence rate is used to describe incidence per hundred person years of observation.

Տվյալ ժամանակահատվածում որևէ հիվանդությամբ ախտորոշված մարդկանց տոկոսային հարաբերությունը, օրինակ` «տարեկան 5%»: Սովորաբար խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց կամ երեխաների մասին է, որոնք վարակվել են անցած տարվա ընթացքում։ Ի տարբերություն, «տարածվածությունը» վերաբերում է տվյալ կոնկրետ պահին վարակվածների քանակին։ Որոշ հետազոտություններում կիրառվում է «հիվանդացության գործակից» արտահայտությունը՝ ցույց տալու հարյուր մարդու հաշվով հիվանդացությունը դիտարկման տարում։

Գործընթաց, որը նախատեսված է տվյալ համայնքի կամ հասարակության տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական եւ մշակութային կյանքին բոլորի լիարժեք մասնակցությունը թույլատրելու եւ ապահովելու համար։ Թեեւ չկա ընդհանուր համաձայնեցված որեւէ սահմանում, այնուամենայնիվ, ներառող հասարակության գաղափարը հիմնված է մարդու բոլոր իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի, մշակութային ու կրոնական բազմազանության, սոցիալական արդարության եւ խոցելի ու անապահով վիճակում գտնվող խմբերի հատուկ կարիքների, ժողովրդավարական մասնակցության եւ իրավունքի գերակայության վրա (4-րդ գլխի 66-րդ կետ, ՄԱԿ-ի 1995 թ. սոցիալական զարգացման գագաթնաժողով):

Most broadly, involves addressing the diversity of needs of all learners and reducing exclusion within and from education. Thus in 2010, the Inclusive Education website of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization reported that such education is "based on the right of all learners to a quality education that meets basic learning needs and enriches lives. Focusing particularly on vulnerable and marginalized groups, it seeks to develop the full potential of every individual. The ultimate goal of inclusive quality education is to end all forms of discrimination and foster social cohesion."

UNDP. Centered on human development concerns.
Background
The late twentieth and early twenty-first centuries were a period of accelerating economic and financial globalization for many people around the world, with direct implications and impacts for many of the poorest and most vulnerable. Events such as the Asian financial crisis, the recognition of the need for an enhanced Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI), the failed WTO Ministerial Meetings in Seattle and Cancun, and the "indefinite suspension" of the Doha Round in Geneva (July 2006) brought human development concerns into sharp focus. UNDP thus committed itself to "inclusive globalization".

Refers to economic growth in which all people have the opportunity to participate in generating growth and sharing its benefits. Inclusive growth also implies that incomes of the poorest grow faster than those of the rest, thus narrowing the income gap.

Ways to achieve inclusive growth are, for example, to facilitate the access of vulnerable populations to decent work opportunities, or to promote inclusive socio-economic and environmental policies and strategies.

inclusive review 
համապարփակ դիտարկում/ վերաքննություն 

Inclusive Wealth Index 
հարստության համապարփակ համաթիվ 

A status whereby a lack of financial resources limits the ability of an individual or household to meet basic need. What is included in basic needs is culturally determined so that different levels of financial status may be described as conveying relative forms of income poverty.

An evaluation carried out by entities and persons free of control by those responsible for the design and implementation of the operation.

Գնահատում, որ իրականացվում է այն մարմինների կամ անհատների կողմից, որոնք դուրս են միջամտության նախագծման և իրականացման համար պատասխանատուների վերահսկումից: 

Quantitative or qualitative factor or variable that provides a simple and reliable means to measure achievement or to reflect the changes connected to an operation. Where possible and relevant, indicators should allow for the collection of disaggregated data (by sex, age and other relevant variables).

Քանակական կամ որակական գործոն կամ փոփոխական, որը տրամադրում է պարզ և վստահելի միջոց՝ չափելու համար արդյունքները, արտացոլելու համար միջամտության հետ կապված փոփոխությունները կամ օժանդակելու համար զարգացման դերակատարների կատարողականի գնահատումը: 

  • The three terms Aboriginal, indigenous and native are synonyms, the only difference is that in some countries one or the other is more commonly used, e.g. "Aboriginal" is common in Australia and hardly used in the US, where the word "Native Americans" or indigenous is commonly used. In Asia and in Africa the term "tribal" is also commonly used instead of "indigenous".
  • The term "indigenous" is considered the more generic or dominant term, thanks in particular to its usage in international affairs (e.g., "Permanent Forum on Indigenous Issues").

In the singular, the term refers simply to any population (urban, rural and so forth) whose ethnicity has an impact on its health, education, social and economic status, and so forth.

In the plural, the term indigenous peoples refers to groups who are politically organized and active, pushing for human rights, self-determination, legal territorial status, control over their resources and their destiny and so forth. 

Cases where persons migrate individually or as a family. Such movements generally are self-financed or have individual, organizational or Government sponsorship, as opposed to mass scheme programmes.

Դեպքեր, երբ անձինք միգրացիայի են դիմում անհատապես կամ ընտանիքով։ Այդպիսի տեղաշարժերը, ի տարբերություն լայնամասշտաբ ծրագրերի, ընդհանրապես իրականացվում են ինքնաֆինանսավորմամբ կամ որևէ անհատի, կազմակերպության կամ կառավարության հովանավորությամբ։ 

Probability of dying between birth and exact age 1. It is expressed as deaths per 1,000 births.

The number of deaths among infants (below one year of age) per 1000 live births in a given year or period of time.

A continuous arrival of non-nationals in a country, in large numbers.

Մեծ թվով՝ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց անսպասելի ժամանումը որեւէ երկիր։

United Nations Conference on Trade and Development publication issued annually. It analyses current trends and major international policy issues regarding information and communication technologies and their use for, and effect on, trade and development.

Physical or mental cruelty so severe that it endangers life or health.

Մտավոր կամ ֆիզիկական ծանր տառապանքներ պատճառող վերաբերմունք։ Դա մարդու իրավունքների («Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի (1966 թ.) 7-րդ հոդված) և միջազգային քրեական իրավունքի խախտում է («Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ» կոնվենցիա (1984 թ.), Ժնևի կոնվենցիաների (1949 թ.) ընդհանուր 3-րդ հոդված)։

See Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects

A court order commanding or preventing an action. To get an injunction, the complainant must show that there is no plain, adequate, and complete remedy at law and that an irreparable injury will result unless the relief is granted.

Դատարանի՝ որևէ գործողություն հրահանգող կամ արգելող հրաման։ Դատարանի կարգադրություն ձեռք բերելու համար բողոք ներկայացնողը պետք է ապացուցի, որ օրենքում բացակայում են դատական պաշտպանության ակնհայտ, համարժեք ու լրիվ միջոցները, և անդառնալի վնաս կպատճառվի, եթե դատական պաշտպանության միջոցներ չտրամադրվեն։

innovation 
նորարարություն 

innovation lab 
նորարարական լաբորատորիա 

InOC / Indian Ocean Commission 
ՀՕՀ / Հնդկական օվկիանոսի հանձնաժողով 

The financial, human, and material resources required to implement an operation.

Ֆինանսական, մարդկային և նյութական ռեսուրսներ, որոնք կիրառվում են զարգացման ոլորտի միջամտության նպատակով:

An informal network of disaster response organizations which focuses on urban search and rescue (USAR). Was established in 1991, following initiatives of the international search and rescue teams active in the aftermath of the 1988 Armenia earthquake. In order to facilitate international participation, INSARAG is set up within the United Nations. The Field Coordination Support Unit (FCSU), located within the Disaster Response Branch (DRB) of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in Geneva, functions as the secretariat for INSARAG.

insecticide-treated bed net 
միջատասպան միջոցներով մշակված ցանց մահճակալի պաշտպանության համար 

institutionalization 
կառուցակարգում, ինստիտուցիոնալացում 

A formal or legal document in writing such as a contract or treaty. In the case of ratification, acceptance, approval or accession to a treaty, it is the document which establishes the consent of the State to be bound by the treaty.

Պաշտոնական կամ իրավական գրավոր փաստաթուղթ, ինչպես օրինակ՝ համաձայնագրերը կամ պայմանագրերը։ Պայմանագրի վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ դրան միանալու դեպքում, դա այն փաստաթուղթն է, որով հաստատվում է պետության համաձայնությունը պայմանագրով պարտավորված լինելու մասին։

Integrated Border Management 
սահմանների կառավարման միասնական համակարգ 

The process by which immigrants become accepted into society, both as individuals and as groups. The particular requirements for acceptance by a receiving society vary greatly from country to country; and the responsibility for integration rests not with one particular group, but rather with many actors: immigrants themselves, the host government, institutions, and communities.

Թեև այս տերմինի գործածությունն ու ընկալումը տարբեր երկրներում և համատեքստերում տարբեր են, այնուամենայնիվ, «ինտեգրումը» կարող է սահմանվել որպես գործընթաց, որով միգրանտները ներգրավվում են հասարակության մեջ և՛ որպես անհատ, և՛ որպես խումբ։ Դա ընդհանրապես ներառում է միգրանտների և հյուրընկալող հասարակությունների կողմից հարմարվելու երկկողմ գործընթաց՝ չնայած այն հանգամանքին, որ տարբեր երկրներում գործում են հյուրընկալող հասարակության կողմից ընդունման առանձնահատուկ պահանջներ։ Ինտեգրումն անպայմանորեն չի ենթադրում մշտական բնակություն։ Այն, այնուամենայնիվ, ենթադրում է, որ հաշվի են առնվում միգրանտների և հյուրընկալող հասարակությունների իրավունքները և պարտականությունները, տարբեր տեսակի ծառայությունների և աշխատանքային շուկայի հասանելիությունը, ինչպես նաև միգրանտներին և հյուրընկալող հասարակություններին ընդհանուր նպատակի շուրջ միավորող հիմնական արժեքների ճանաչումն ու հարգանքը դրանց նկատմամբ։ Տեղական ինտեգրումը փախստականների ծանր վիճակը թեթևացնելու երեք երկարաժամկետ լուծումներից մեկն է։ Դա կարող է կիրառվել միայն թրաֆիքինգի զոհերի և առանց չափահասի ուղեկցության մնացած երեխաների նկատմամբ։

Eighth meeting convened by the ACC at Vienna and hosted by UNIDO, 1-3 October 1986.

Variant: Ad Hoc Inter-agency Meeting on Outer Space Activities

inter-agency mission 
միջգերատեսչական առաքելություն 

See child adoption (international)

Տե՛ս երեխայի որդեգրում (միջազգային) 

Any measure applied by a State outside its national territory to prevent, interrupt, or stop the movement of persons without required documentation from crossing borders by land, air or sea, and making their way to the country of prospective destination.

Պետության կողմից իր ներպետական տարածքից դուրս կիրառվող ցանկացած միջոց, որով կանխվում, խափանվում կամ դադարեցվում է անհրաժեշտ փաստաթղթեր չունեցող անձանց տեղաշարժը՝ ցամաքային, օդային կամ ծովային սահմանահատումը ու այդ պետության տարածք նրանց մուտքը կանխելու համար։

interdisciplinary 
միջգիտակարգային, միջդիսցիպլինար 

INTERFET / International Force in East Timor 
Արևելյան Թիմորում միջազգային ուժեր 

A body whose members represent Member States of the United Nations or observer States.

Intergovernmental Ocenographic Commission 
Միջկառավարական օվկիանոսագիտական հանձնաժողով 

interim/provisional government 
ժամանակավոր կառավարություն 

A phase of gender socialization when gender roles, norms and values coalescence with person’s nature. 

Գենդերային սոցիալականացման փուլ, որի ընթացքում տեղի է ունենում գենդերային դերերի, նորմերի և արժեքների սերտաճումը անձի էությանը:

intern 
փորձնակ, ուսնակ, պրակտիկանտ 

The evaluation of an operation conducted by a unit and/or individuals reporting to the management.

Զարգացման ոլորտի միջամտության գնահատում, որն իրականացվում է այն մարմինների և/կամ անհատների կողմից, որոնք զեկուցում են դոնորներին, գործընկերներին կամ միջամտությունն իրականացնող կազմակերպություններին: Հարաբերակից եզրույթ՝ ինքնագնահատում:

A movement of people from one area of a country to another for the purpose or with the effect of establishing a new residence. This migration may be temporary or permanent. Internal migrants move but remain within their country of origin (e.g. rural to urban migration).

Մարդկանց տեղաշարժը երկրի մի տարածքից մյուսը՝ նոր բնակություն հաստատելու նպատակով կամ հետեւանքներով: Այդպիսի միգրացիան կարող է լինել ժամանակավոր կամ մշտական: Ներքին միգրանտները տեղաշարժվում են, սակայն մնում են իրենց ծագման երկրում (օրինակ՝ գյուղից քաղաք միգրացիա):

Պետության կողմից նախատեսված օդանավակայան, որը տեղակայված է այդ պետության տարածքում՝ միջազգային օդային երթեւեկության նպատակով մուտք ու ելք ապահովելու համար, որտեղ իրականացվում են մաքսային ձեւակերպումներ, իմիգրացիոն [ներգաղթային], հանրային առողջությանը, կենդանիների եւ բույսերի կարանտինին առնչվող եւ նմանատիպ ընթացակարգեր («Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» 1944 թ. կոնվենցիային կից 9-րդ հավելված)։

international armed conflict 
միջազգային զինված հակամարտություն 

Support provided by the international community such as assistance in kind, financial contributions and services of trained personnel.

Միջազգային հանրության կողմից տրամադրվող աջակցություն, ինչպես օրինակ՝ բնամթերքով տրամադրվող օգնություն, ֆինանսական ներդրումներ և վերապատրաստված անձնակազմի կողմից մատուցվող ծառայություններ։

The International Charter aims at providing a unified system of space data acquisition and delivery to those affected by natural or man-made disasters through authorized users.

international civil servant 
միջազգային քաղծառայող 

International Committee on Global Navigation Satellite Systems 
Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերի միջազգային կոմիտե 

international community 
միջազգային հանրություն, միջազգային համայնք 

International Conference on Reconstruction Assistance to Afghanistan 
Աֆղանստանի վերակառուցման աջակցության միջազգային խորհրդաժողով 

International Conference on the Great Lakes Region 
Միջազգային խորհրդաժողով Մեծ լճեր տարածաշրջանի վերաբերյալ 

International Convention against Doping in Sport 
Սպորտում դոպինգի դեմ պայքարի մասին միջազգային կոնվենցիա 

International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 
Վարձկանների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և ուսուցման դեմ միջազգային կոնվենցիա 

International Convention for Safe Containers 
Ապահով կոնտեյներների մասին միջազգային կոնվենցիա 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
Նավերի պատճառով աղտոտվածության կանխարգելման մասին կոնվենցիա 

Adopted on 20 December 2006 by the UN General Assembly, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance was designed as a legally binding instrument against the disappearance of persons. According to Art 1. of the Convention no one shall be subjected to enforced disappearance.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

International Convention for the Safety of Life at Sea 
Ծովում մարդկային կյանքի անվտանգության մասին միջազգային կոնվենցիա 

Adopted at Brussels, Belgium, on 29 November 1969, the Convention entered into force on 19 June 1975.

The Convention was adopted to ensure that adequate compensation is available to persons who suffer oil pollution damage resulting from maritime casualties involving oil-carrying ships.

International Convention on Load Lines 
Բեռնափոխադրման ուղիների վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիա 

International Convention on Maritime Search and Rescue 
Ծովային որոնման և փրկարարության մասին միջազգային կոնվենցիա 

International Convention on Plant Protection (2006) 
Բույսերի միջազգային պաշտպանության մասին կոնվենցիա 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
Նավաստիների վերապատրաստման, հավաստագրման և հերթապահության չափանիշների մասին միջազգային կոնվենցիա 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիա 

Adoption 18 december 1971, entry into force 16 October 1978. The 1992 Protocol replaces the 1971 Convention.

1971 Fund Convention ceased to be in force on 24 May 2002, and therefore the 1971 Fund has no members. The 1971 Fund was to continue to exist until all outstanding claims have been resolved and any remaining assets have been distributed among the former member States.

International Covenant on Civil and Political Rights 
Քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր 

Based at the headquarters of the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization in Vienna.

International Day of Families 
Ընտանիքների միջազգային օր 

International Day of Peace 
Խաղաղության միջազգային օր 

International Day of Reflection on the 1994 Genocide in Rwanda 
Ռուանդայի 1994 թ. ցեղասպանության մասին խորհելու միջազգային օր 

International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 
Լրագրողների դեմ հանցագործությունների անպատժելիության վերացման միջազգային օր 

International Federation of Air Line Pilots' Associations 
Ավիաընկերության գծային օդաչուների ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիա 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի ընկերություների միջազգային ֆեդերացիա 

International Geoscience Programme 
Երկրագիտության միջազգային ծրագիր 

International Hydrological Programme 
Միջազգային հիդրոլոգիական ծրագիր 

International Institute for Labour Studies 
Աշխատանքային խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտ 

Held every year in Geneva, Switzerland, in the month of June by member States of the International Labour Organization. Each member State is represented by a delegation consisting of two Government delegates, an employer delegate, a worker delegate, and their respective advisers. (Employer and worker delegates are nominated in agreement with the most representative national organizations of employers and workers.)
Every delegate has the same rights and can vote as she/he wishes.

Variant: General Conference of the International Labour Organization

Secretariat of the International Labour Organization (ILO).

Instruments of international law applicable to migration.

Միգրացիային վերաբերող միջազգային նորմեր և սկզբունքներ, ինչպես օրինակ՝ միգրանտներին ընդունելու, պահելու և արտաքսելու, թրաֆիքինգի և մաքսանենգ ճանապարհով մարդկանց տեղափոխման դեմ պայքարելու, սահմանները պաշտպանելու, քաղաքացիություն տրամադրելու իրավունքները, որոնք բխում են պետության ինքնիշխանությունից և մարդու իրավունքները կարգավորող փաստաթղթային գործիքներից։ Այդ երկու տարրերը կազմում են միջազգային միգրացիոն իրավունքի հիմնական հենասյուները։ Միջազգային միգրացիոն իրավունքի փաստաթղթային գործիքները սփռված են իրավունքի տարբեր ճյուղերում՝ մարդու իրավունքների ոլորտում գործող իրավունք, մարդասիրական իրավունք, աշխատանքային իրավունք, փախստականների իրավունք, հյուպատոսական իրավունք, առևտրային իրավունք և ծովային իրավունք։

A State is required to observe minimum standards set by international law with respect to treatment of aliens present on its territory (or the property of such persons), (e.g. denial of justice, unwarranted delay or obstruction of access to courts are in breach of international mimimum standards required by international law). 

Ուսմունք, որի համաձայն քաղաքացի չհանդիսացող անձինք օգտվում են միջազգային հանրային իրավունքով ուղղակիորեն սահմանված մի խումբ իրավունքներից՝ անկախ այն պետության կողմից ներքին կարգով սահմանված իրավունքներից, որտեղ այդ պահին գտնվում է քաղաքացի չհանդիսացող անձը։ Պետությունն իր տարածքում գտնվող քաղաքացի չհանդիսացող անձանց (կամ այդպիսի անձանց գույքի) նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում պետք է պահպանի միջազգային իրավունքով սահմանված նվազագույն չափանիշները (օրինակ՝ արդարադատություն իրականացնելու մերժումը, դատարաններ դիմելու հնարավորության չհիմնավորված հետաձգումը կամ դրան խոչընդոտելը համարվում է միջազգային իրավունքով պահանջվող միջազգային նվազագույն չափանիշների խախտում)։ Որոշ դեպքերում, միջազգային նվազագույն չափանիշով երաշխավորվող պաշտպանության մակարդակը կարող է գերազանցել սեփական քաղաքացիների համար տվյալ պետության կողմից երաշխավորվող չափանիշը։

international observer 
միջազգային դիտորդ 

international peace and security 
միջազգային խաղաղություն և անվտանգություն 

There were two of those: in 1899 and 1907.
In 1899, Czar Nicholas II of Russia and Queen Wilhelmina of the Netherlands invited delegations from all over the world to assemble in The Hague for what became known as the first International Peace Conference. The objectives were to elaborate instruments for settling crises peacefully, preventing wars and codifying rules of warfare. The Conference was convened on 18 May 1899. It is regarded as the first multilateral diplomatic effort to develop and codify certain rules of general international law. The Conference resulted in the well-known 1899 Hague Conventions and Declarations on the armaments question, humanitarian law and the law of war, and the peaceful settlement of disputes. It established the Permanent Court of Arbitration, which began work in 1902. The Conference also set limits to the actions of the parties at war by imposing on them certain duties, down to the level of the individual. It also adopted three Declarations.

In 1907 the second International Peace Conference (a.k.a., Second Peace Conference of The Hague) was held, and its final document called for a third International Peace Conference, to be held in 1915, with a view to finalizing the development and codification of international law on these themes. This third Conference never took place due to the outbreak of the First World War - however, a centennial conference, held in St. Petersburg, Russia, in 1999 has sometimes been referred to as the third International Peace Conference.

Other short form: The Hague Conference.

International precursor control system 
Պրեկուրսորների վերահսկման միջազգային համակարգ 

Legal protection, based on a mandate conferred by treaty to an organization, to ensure respect by States of rights identified in such instrument as: 1951 Refugee Convention, 1949 Geneva Conventions, and 1977 Protocols, right of initiative of ICRC, ILO Conven- tions, human rights instruments. 

Տե՛ս դե ֆակտո պաշտպանություն, պաշտպանություն

International Regulations for Preventing Collisions at Sea 
Ծովում բախումների կանխարգելման մասին միջազգային կանոնակարգ 

International Rescue Committee 
Փրկարարության միջազգային կոմիտե 

International Seabed Authority 
Ծովի հատակի հարցերի միջազգային մարմին 

International Space Information System 
Տիեզերքի վերաբերյալ տեղեկատվության միջազգային համակարգ 

International Telegraph Union 
Միջազգային հեռագրային միություն 

international trade law 
միջազգային առևտրային իրավունք 

A non-profit body and training arm of the International Labour Organization (ILO), based in Turin, Italy. The Centre was established in 1964 by ILO and the Italian Government, as an advanced vocational training institute.It has since matured into a focal point for high-level in-service training.

international tribunal 
միջազգային տրիբունալ 

International Tribunal for the Law of the Sea 
Ծովային իրավունքի հարցերով միջազգային տրիբունալ 

Proclaimed by the General Assembly for the year beginning on 12 August 2010, bearing in mind that 2010 marked the twenty-fifth anniversary of the 1985 International Youth Year: Participation, Development, Peace. During the year, the Assembly was also to organize a world youth conference, the High-level Meeting on Youth.

International Youth Day 
Երիտասարդների միջազգային օր 

One of the outcomes of the second phase of the World Summit on the Information Society (WSIS), which took place in Tunis, Tunisia, between 16 and 18 November 2005. Its main purpose is to discuss a wide range of issues related to Internet Governance, and, where appropriate, to make recommendations to the international community. The inaugural meeting of the Internet Governance Forum was held in Athens, Greece, from 30 October to 2 November 2006.

Meetings of the Internet Governance Forum, held in Athens, Greece, in 2006, in Rio de Janeiro, Brazil, in 2007, in Hyderabad, India, in 2008, in Sharm el-Sheikh, Egypt, in 2009, in Vilnius in 2010, in Nairobi in 2011 and in Baku in 2012.

INTERPOL / International Criminal Police Organization 
ԻՆՏԵՐՊՈԼ / Քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպություն 

The process of questioning or talking with a person in order to obtain information or determine the personal qualities of the person. An interview is a
common step in the adjudication of an application for refugee or other immigration status.

Անձին հարցեր տալու կամ նրա հետ զրուցելու գործընթաց, որն իրականացվում է անձի մասին տեղեկություններ ստանալու կամ անձնական որակները որոշելու համար։ Փախստականի կամ իմիգրացիոն [ներգաղթային] այլ կարգավիճակի համար ներկայացված դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար հարցազրույցի անցկացումը ընդհանուր բնույթ կրող քայլ է:

Ընկերության աշխատակից, ով ժամանակավորապես տեղափոխվում է այդ ընկերության փոխկապակցված օտարերկրյա ընկերություն (մասնաճյուղ, դուստր ընկերություն, գրասենյակ, համատեղ ձեռնարկություն եւ այլն)։

There are several such teams:

(1) Office of the Prosecutor, International Criminal Tribunal for Rwanda
(2) There are 10 such teams in the Investigation Division, Office of the Prosecutor, ICTY.

Repatriation of refugees to the country of origin induced by the receiving country by creating circumstances which do not leave any other alternative. As repatriation is a personal right (unlike expulsion and deportation which are primarily within the domain of State sovereignty), as such, neither the State of nationality nor the State of temporary residence or detaining power is justified in enforcing repatriation against the will of an eligible person, whether refugee or prisoner of war. According to contemporary international law, prisoners of war or refugees refusing repatriation, particularly if motivated by fears of political persecution in their own country, should be protected from refoulement and given, if possible, temporary or permanent asylum.

Փախստականների, ռազմագերիների ու պահվող քաղաքացիական բնակչության վերադարձը իրենց ծագման պետության տարածք՝ պայմանավորված այլընտրանքային լուծման հնարավորություն չընձեռող հանգամանքների առաջացմամբ։ Հայրենադարձությունը անձի իրավունքն է (ի տարբերություն արտաքսման և վտարման, որոնք ի սկզբանե գտնվում են պետության ինքնիշխանության ներքո), որպես այդպիսին ո՛չ քաղաքացիության պատկանելիության պետության և ո՛չ էլ ժամանակավոր բնակության վայրի պետության կամ արգելանքի տակ պահելու իրավասություն ունեցող մարմինների կողմից իրավասու անձին՝ լինի փախստական կամ ռազմագերի, կամ էլ պահվող քաղաքացիական բնակչության ներկայացուցիչ, իր կամքին հակառակ հայրենադարձությանը հարկադրելը չի արդարացվում: Ժամանակակից միջազգային իրավունքին համապատասխան՝ ռազմագերիները, պահվող քաղաքացիական բնակչությունը կամ փախստականները, որոնք հրաժարվում են հայրենադարձությունից` հատկապես իրենց սեփական երկրում քաղաքական հետապնդման զոհ դառնալու երկյուղի շարժառիթով, պետք է ստանան անձին վերադարձնելու թույլատրելիությունից պաշտպանություն, հնարավորության դեպքում նաև՝ ժամանակավոր կամ մշտական ապաստան։

IOC / International Olympic Committee 
Միջազգային օլիմպիական կոմիտե 

IOM / Inter-Office Memorandum 
միջգրասենյակային հուշագիր 

IONICS / ION Incident Communication System 
Նոր հոգեներգործուն նյութերի վերաբերյալ միջազգային գործողություններ (ION) ծրագրի Դեպքերի մասին հաղորդման համակարգ 

ionizing radiation 
իոնացնող ճառագայթում 

In the United Nations context, refers to an initiative launched by one particular body but carried out by some other entity of the United Nations family.

World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme. Established in 1988, with its secretariat at WMO. The purpose of the Panel is to assess information in the scientific and technical literature related to all significant components of the issue of climate change. The Panel draws upon hundreds of the world's experts scientists as authors and thousands as experts reviewers.

In 2007, the IPCC was awarded the Nobel Peace Prize, to be shared with Al Gore "for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change."

IStandards produced by the International Public Sector Accounting Standards Board, which is part of the International Federation of Accountants.
The General Assembly approved the adoption of IPSAS in 2006 as part of a system-wide effort to move from the internally developed United Nations System Accounting Standards to a more robust, publicly recognized standard.

IPV / Inactivated Polio Vaccine 
ԻՊՎ / պոլիոմելիտի ապաակտիվացված պատվաստանյութ 

Iraq-Kuwait Boundary Demarcation Commission 
Իրաք-Քուվեյթ սահմանազատման հանձնաժողով 

Iraqi Governing Council 
Իրաքի կառավարման խորհուրդ 

Iraqi Interim Administration 
Իրաքի ժամանակավոր վարչակազմ 

IRPs / Involuntarily relocating persons 
ոչ կամավոր տեղափոխվող անձինք 

Someone who, owing to illegal entry or the expiry of his or her visa, lacks legal status in a transit or host country. The term applies to migrants who infringe a country’s admission rules and any other person not authorized to remain in the host country (also called clandestine/ illegal/undocumented migrant or migrant in an irregular situation).

Մուտքի թույլտվություն չունենալու, մուտքի պայմանները խախտելու կամ վիզայի ժամկետը լրանալու հետևանքով տարանցման և հյուրընկալող երկրում իրավական կարգավիճակ չունեցող անձ։ Տվյալ սահմանումը տարածվում է նաև այն անձանց վրա, ովքեր օրինականորեն մուտք են գործել տարանցման կամ հյուրընկալող երկիր, սակայն մնացել են այնտեղ թույլատրված ժամկետից ավելի երկար կամ հետագայում առանց թույլտվության անցել են աշխատանքի (կոչվում են նաև լատենտային/փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող միգրանտ կամ անկանոն կարգավիճակում գտնվող միգրանտ)։ «Անօրինական» տերմինի փոխարեն նախընտրելի է օգտագործել «անկանոն» տերմինը, քանի որ առաջինն ունի քրեաիրավական երանգավորում և դիտվում է որպես միգրանտների մարդկային հատկանիշներին հակասող։

Movement that takes place outside the regulatory norms of the sending, transit and receiving countries. There is no clear or universally accepted definition of irregular migration. From the perspective of destination countries it is illegal entry, stay or work in a country, meaning that the migrant does not have the necessary authorization or documents required under immigration regulations to enter, reside or work in a given country. From the perspective of the sending country, the irregularity is for example seen in cases in which a person crosses an international boundary without a valid passport or travel document or does not fulfil the administrative requirements for leaving the country. There is, however, a tendency to restrict the use of the term “illegal migration” to cases of smuggling of migrants and trafficking in persons.

Տեղաշարժ, որը տեղի է ունենում ուղարկող, տարանցման և ընդունող երկրների նորմատիվ իրավական դրույթների գործողությունից դուրս։ «Անկանոն միգրացիա» տերմինի համար հստակ կամ համընդհանուր ճանաչում գտած որևէ սահմանում չկա։ Նպատակակետ երկրների դիտանկյունից՝ դա երկիր մուտք գործելը, մնալը կամ աշխատելն է առանց անհրաժեշտ թույլտվության կամ իմիգրացիոն [ներգաղթային] կանոնակարգերով պահանջվող փաստաթղթերի։ Ուղարկող երկրի դիտանկյունից՝ անկանոն բնույթն ակներև է այն դեպքերում, երբ, օրինակ, անձը հատում է որևէ միջազգային սահման առանց վավեր անձնագրի կամ ճամփորդական փաստաթղթի կամ չի կատարում երկրից դուրս գալու համար սահմանված վարչական պահանջները։ Այնուամենայնիվ, նկատվում է՝ «անօրինական միգրացիա» տերմինի գործածությունը մաքսանենգ ճանապարհով միգրանտների տեղափոխման և մարդկանց թրաֆիքինգի դեպքերով սահմանափակելու միտում։

Force, led by the UK, deployed in Afghanistan in December 2001, under S/RES/1386 (2001), to help the new provisional Afghan Government with security. On 10 February 2003, the Netherlands and Germany took over leadership of the Force.

ISDR / United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
ԱՆՄՌ / ՄԱԿ-ի Աղետների նվազեցման միջազգային ռազմավարություն 

ISO / International Organization for Standardization 
ԻՍՈ / Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն 

Isotope hydrology 
իզոտոպային հիդրոլոգիա 

ITC / International Trade Centre 
ԱՄԿ / Առևտրի միջազգային կենտրոն 

A migrant worker who, having his or her habitual residence in one State, has to travel to another State or States for short periods, owing to the nature of his or her occupation (Art. 2(2) (e), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 2000).

Միգրանտ աշխատող, ում սովորաբար բնակվելու վայրը գտնվում է մի պետությունում, իր աշխատանքի բնույթից ելնելով, ստիպված է կարճ ժամանակով տեղափոխվել մեկ կամ մի քանի պետություններ («Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ» 1990 թ. միջազգային կոնվենցիայի 2(2)(ե) հոդված)։

ITPGRFA / International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Պարենի եւ գյուղատնտեսության համար բույսերի գենետիկական ռեսուրսների միջազգային պայմանագիր 

ITU / International Telecommunication Union 
ՀՄՄ / Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն 

IVF / in vitro fertilization 
ԱՄԲ / արտամարմնային բեղմնավորում 

IWG / internal working group 
ներքին աշխատանքային խումբ 

IWRM / Integrated Water Resources Management 
ՋՌԻԿ / ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարում