EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The G-15 provides a platform for articulation of common perceptions on the world situation and promotion of economic development through South-South cooperation and North-South dialogue.  Based on the common goal of enhanced growth and prosperity, the G-15 was established by 15 developing countries during the Ninth Summit of the Non-Aligned Movement in September 1989. As of August 2008, the G15 had expanded to 18 countries.
 

Short-hand formula referring to the three European Union countries (France, Germany and United Kingdom) involved in negociations with Iran (2004-2005) concerning its nuclear programme.

Group of seven major economic powers (US, Japan, Germany, France, UK, Italy, Canada), engaged in regular consultation on financial stability and economic growth. Emerged from the original meeting of a Group of Five (G5) in 1975. While the G7 remains as an entity, it has also been enlarged to the Group of Eight (G8), with the addition of the Russian Federation as a full member in 1998 at the Birmingham Summit.

Not a formal group The largest coalition of developing countries in the United Nations; provides a means for the developing world to articulate and promote its collective economic interests and enhance its joint negotiating capacity on all major international economic issues in the United Nations system, and promote economic and technical cooperation among development countries.

Established on 15 June 1964 by 77 developing countries signatories of the Joint Declaration of the Seventy-seven countries issued at the end of the first session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in Geneva.

The Group of Seven (G7) plus the Russian Federation. The G8 were meeting regularly directly after G7 summits until the Denver Summit of the Eight, which marked the full participation of Russia in all but financial and certain economic discussions.

The GAVI Alliance (formerly the Global Alliance for Vaccines and Immunisation) is a global health partnership of public and private sector organizations dedicated to “immunisation for all”. It provides a unique opportunity for a wide-range of partners to build consensus around policies, strategies, and priorities and to recommend responsibility of implementation to the partner with the most experience and insight in the area.

GCC / Cooperation Council of the Arab States of the Gulf 
Ծոցի արաբական երկրների համագործակցության խորհուրդ 

GDF / Global Drug Facility 
Դեղերի մատակարարման գլոբալ ծրագիր 

GDI is a composite indicator of gender equality, developed by the UN. It aims to show the inequalities between men and women in the following areas: long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living. It envolves calculating indices for females and males for life expectancy, education and earned income. 

Կյանքի սպասվելիք տևողության, կրթության մակարդակի և եկամուտների հաշվառումը գենդերային անհավասարության տեսանկյունից:

Gross domestic product is the market value of all final goods and services from a nation in a given year, which is calculated as the population times market value of the goods and services produced per person in the country. Countries are sorted by nominal GDP estimates from financial and statistical institutions, which are calculated at market or government official exchange rates. 

 

Համախառն ներքին արդյունքը մեկ տարվա (կամ այլ ժամանակահատվածի) կտրվածքով երկրի ամբողջ պատրաստի արտադրանքի և ծառայությունների շուկայական արժեքն է։ Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն հաճախ դիտարկվում է որպես երկրում կենսամակարդակի ցուցանիշ։

Least squares annual growth rate, calculated from constant price GDP in local currency units.

Mechanism of the World Bank Group, the United Nations Environment Programme (UNEP) and the United Nations Development Programme (UNDP) for providing additional grant and concessional funding to achieve agreed global environment benefits in the following four areas: climate change, biological diversity, international waters and ozone layer depletion. The GEF consists of an Assembly of all participating countries, a Council, a Scientific and Technical Advisory Board; the three implementing agencies (UNEP, UNDP and the World Bank); and four regional development banks.

GEF Trust Fund 
ԳԷՀ հավատարմագրային հիմնադրամ 

Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in any area and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension in the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres, so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality (ECOSOC Agreed Conclusions on Gender Mainstreaming, para.4, 1997. The United Nations system has committed itself to mainstreaming a gender perspective in all aspects of its work).

 

Վերաբերում է կանանց ու տղամարդկանց վերագրվող մի շարք դերերի, պարտականությունների, սահմանափակումների, հնարավորությունների և արտոնությունների ցանկացած համատեքստում։ Այդ հատկանիշները գիտակցվում են և սոցիալապես ձևավորվում, ժամանակի ընթացքում ենթարկվում են փոփոխության և կարող են տարբերվել մշակույթների շրջանակներում ու դրանց միջև։ Սեռի հասկացությունը հարաբերական է և առնչվում է ոչ միայն կանանց կամ տղամարդկանց, այլ նաև նրանց միջև հարաբերություններին։

A phase of gender socialization, when a person adapts to gender relations, norms and roles prevailing in a society.

Գենդերային սոցիալականացման փուլ, որի ընթացքում անձը հարմարվում է հասարակության մեջ տիրապետող գենդերային հարաբերություններին, նորմերին, դերերին:

While planning, implementing and evaluating the activities to be undertaken, the conceptual framework for development takes into consideration the balance of power between the sexes. Such an approach puts forward not simply the goal of improving economic/social situation but (in the final analysis) of establishing more just gender relations.

Ձեռնարկվելիք գործողությունների պլանավորումը, իրականացումը և գնահատումը կատարելիս զարգացման հայեցակարգային շրջանակը հաշվի է առնում սեռերի միջև հավասարակշռության պահպանումը։ Այսօրինակ մոտեցմամբ առաջ է մղվում ոչ միայն սոսկ տնտեսական/սոցիալական իրավիճակի բարելավման, այլև (վերջնական վերլուծության մեջ) ավելի արդարացի գենդերային հարաբերություններ հաստատելու նպատակը։ 

The term “sex” refers to biologically determined differences, whereas the term “gender” refers to differences in social roles and relations between men and women. Gender roles are learned through socialization and vary widely within and between cultures. Gender roles are also affected by age, class, race, ethnicity and religion, as well as by geographical, economic and political environments. Since many languages do not have the word gender, translators may have to consider other alternatives to distinguish between these concepts.

Incorporation of interests of both men and women that is typical for representative democracy. Different social phenomena affect man and women differently. To apply gender approach is to understand and incorporate this in state policies. The Beijing Platform of Action defines it as integration of gender dimension in all spheres of social life. 

Երկու սեռերի շահերի հաշվառում պետության քաղաքականության մեջ, որը հատուկ է ներկայացուցչական ժողովրդավարությանը: Հասարակական կյանքի զանազան երևույթներ տարբեր ազդեցություն են ունենում կանանց և տղամարդկանց վրա: Սրա գիտակցումը և հաշվառումը պետական քաղաքականության մեջ նշանակում է ցուցաբերել գենդերային մոտեցում: Պեկինյան գործողությունների ծրագրում այն նշվում է որպես գենդերային չափման ինտեգրում հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում:

Disproportionate representation of social and cultural roles (and perceptions of those roles) of men and women in all spheres of life. 

Գենդերային անհամաչափություն, կյանքի բոլոր ոլորտներում տղամարդկանց ու կանանց սոցիալական և մշակութային դերերի (և դրանց մասին պատկերացումների) անհամաչափ ներկայացվածություն: 

De facto or planned situation when social, economic and political situation of men and women become equal. The attainment of gender balance is grounded in the entirety of core indices, among which equal distribution of incomes, holding the prominent political and governance positions, the degree of being burdened with keeping the household and doing local public affairs, level of educational attainment, health status and life expectancy are of crucial importance.

Փաստացի կամ պլանավորվող իրավիճակ, երբ տղամարդկանց և կանանց սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը դառնում է հավասար։ Գենդերային հավասարակշռության ձեռքբերումը հիմնված է առանցքային ցուցանիշների ամբողջության վրա, որոնց թվում վճռորոշ նշանակություն ունեն եկամուտների հավասար բաշխումը, քաղաքական և կառավարման համակարգի աչքի ընկնող պաշտոնների զբաղեցումը, տնային աշխատանքով ծանրաբեռնվածության աստիճանը և տեղական հանրային գործերում ներգրավվածությունը, կրթական մակարդակը, առողջապահական կարգավիճակը և կյանքի սպասվող տևողությունը։ 

See violence against women

Սեռի հիմքով անձին ֆիզիկական, սեռական կամ հոգեբանական վնաս կամ տառապանք պատճառող կամ պատճառելու հնարավորություն ունեցող ցանկացած արարք՝ ներառյալ այդպիսի արարք կատարելու սպառնալիքները, հարկադրանքը կամ ազատությունից կամայական զրկումը՝ անկախ դրա՝ հասարակական կամ անձնական կյանքում տեղի ունենալու հանգամանքից
Տե՛ս «Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման մասին» 1993 թվականի հռչակագրի 1–ին հոդված։

Gender conflict is based on the cultural beliefs various societies have established concerning the roles men and women play in those societies. Much of the conflict centers on stereotypes and whether the different genders conform to those stereotypes.


 

Հոգեբանական վիճակ, որի հիմքում ընկած է գենդերային արժեքների, հարաբերությունների, դերերի հակասական ըմբռնումից առաջացող շահերի և հետաքրքրությունների ուժեղ բախումը: 

Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of socially constructed gender roles and norms which prevents a person from enjoying full human rights.

The author of the term is an American sociologist - Erving Goffman, who coins the term 'gender display' as a way to conceptualize the ways in which individuals act in a gender appropriate manner. The name, the appearance, the voice, the manner of speech or movement and the way of expressing emotions comprise gender display which allows identifying a man or a woman.

Այս եզրն առաջադրվել է ամերիկյան սոցիոլոգ Իրվին Հոֆմանի կողմից: Գենդերային դիսփլեյը հասարակության կողմից տղամարդկանց ու կանանց գործողությունների և փոխհարաբերությունների վերաբերյալ նորմերի հետ առնչվող արտահայտությունների բազմազանությունն է: Մարդու անունը, արտաքին տեսքը, ձայնը, խոսելու և շարժվելու ձևը, զգացմունքների արտահայտման ոճը ներկայացնում են գենդերային դիսփլեյը, որը թույլ է տալիս նույնականացնել մարդուն կնոջ կամ տղամարդու հետ: 

Gender equality is, first and foremost, a human right. Women are entitled to live in dignity and in freedom from want and from fear. Empowering women is also an indispensable tool for advancing development and reducing poverty.


Empowered women contribute to the health and productivity of whole families and communities and to improved prospects for the next generation. The importance of gender equality is underscored by its inclusion as one of the eight Millennium Development Goals. Gender equality is acknowledged as being a key to achieving the other seven goals.

Գենդերային հավասարությունն առաջին հերթին մարդու իրավունք է: Կանայք իրավունք ունեն ապրել արժանապատիվ և կարիքից ու վախից ազատ կյանքով: Կանանց հնարավորությունների և իրավասությունների ընդլայնումը նաև զարգացումն առաջ մղելու և աղքատությունը կրճատելու անհրաժեշտ գործիք է: 

Ընդլայնված հնարավորություններ ունեցող կանայք նպաստում են ամբողջական ընտանիքների և համայնքների առողջությանն ու արդյունավետությանը, ինչպես նաև հաջորդ սերնդի համար հեռանկարների բարելավմանը: Գենդերային հավասարության կարևորությունը շեշտվում է այն փաստով, որ այն ընդգրկված է Հազարամյակի զարգացման ութ նպատակների շարքում: Գենդերային հավասարությունը առանցքային նշանակություն ունի մյուս յոթ նպատակներին հասնելու համար: 
 

Gender identity is a person's private sense, and subjective experience, of their own gender. This is generally described as one's private sense of being a man or a woman, consisting primarily of the acceptance of membership into a category of people: male or female. All societies have a set of gender categories that can serve as the basis of the formation of a social identity in relation to other members of society. In most societies, there is a basic division between gender attributes assigned to males and females. In all societies, however, some individuals do not identify with some (or all) of the aspects of gender that are assigned to their biological sex.

Բնութագրում է մարդուն` այս կամ այն սեռին նրա պատկանելության տեսանկյունից և ելնելով այն բանից, թե ինչպես է իրեն զգում մարդը որպես կին կամ տղամարդ: Գենդերային նույնականության համար նշանակություն ունի անհատի սոցիալականացման փորձը: Վաղ հասակից է երեխան յուրացնում, թե ինչ է նշանակում լինել կին կամ տղամարդ, այնուհետև ինքնորոշվում է որպես կին կամ տղամարդ, ապա իր վարքը փորձում է համապատասխանեցնել հասարակության գենդերային կարծրատիպերին: Գենդերային նույնականությունն ավելի լայն հասկացություն է, քան սեռադերային նույնականությունը, քանի որ այն ներառում է ոչ միայն սեռադերային տեսանկյունը, այլև գենդերային դիսփլեյը: Այն ներառում է նաև սեռական նույնականությունը:

Unequal opportunities in social life for women and men deriving from their static differences as distinct social groups. Inequality is established in the process of social practice whereas the social status of men, as a rule, is higher then those of women. 

Կանանց և տղամարդկանց, որպես առանձին սոցիալական խմբերի կայուն տարբերություններից առաջացող անհավասար հնարավորություններ հասարակական կյանքում: Անհավասարությունը ստեղծվում է սոցիալական պրակտիկայի ընթացքում, ընդ որում տղամարդկանց սոցիալական կարգավիճակը, որպես կանոն, ավելի բարձր է, քան կանանց կարգավիճակը: 

Certain rules for behavior that are imposed on a human being based on his/her biological sex. Those derive from perceptions about how should be a “real man” and a “real womam.”

Վարքի որոշակի կանոններ, որոնք պարտադրվում են մարդուն` ելնելով նրա կենսաբանական սեռից: Դրանք բխում են այն պատկերացումներին, թե ինչպիսին պետք է լինեն «իսկական տղամարդը» և «իսկական կինը»:

Also known as gender wage gap, male–female income difference, gender gap in earnings, gender earnings gap, gender income difference. In almost all of the countries the wages of men are higher then those of women. That may be fixed in legal acts or may be consequence of horizontal or vertical segregation. In Armenia, for example, according to 2008 data, women’s wages comprised 58% of men’s wages. That doesn’t mean that women get lower salaries for the same job, but that they hold occupations with lower wages. 

Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում տղամարդկանց աշխատավարձը բարձր է կանանց աշխատավարձից: Դա կարող է ամրագրված լինել օրենքում կամ հորիզոնական և ուղղահայաց խտրազատման (սեգրեգացիայի) արդյունք լինել: Օրինակ` Հայաստանում կանանց միջին աշխատավարձը 2008 թ. տվյալով կազմում էր տղամարդկանց միջին աշխատավարձի 58%-ը: Իհարկե, դա չի նշանակում, որ միևնույն աշխատանքի դիմաց կանայք ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում, այլ ուղղակի նրանք աշխատում են ավելի ցածր վարձատրվող ոլորտներում կամ նույն ոլորտում ավելի ցածր պաշտոններում:

International documents aimed at human development (Beijing Platform for Action, Copenhagen Plan for Action, UN Millenium Development Goals) set poverty eradication and combatting feminization of poverty as primary goals. In the 1980s, a group of third-world feminists started to analyse the phenomenon of poverty from a gender perspective. They identified a series of phenomena within poverty that specifically affected women and showed that poor women outnumbered poor men, that women suffered more severe poverty than men and that female poverty displayed a more marked tendency to increase, largely because of the rise in the number of female-headed households. This set of phenomena came to be termed the “feminization of poverty.” 

Բնակչության զարգացմանն ուղղված միջազգային փաստաթղթերում («Պեկինյան գործողությունների ծրագիր», «Կոպենհագենի գործողությունների ծրագիր», ՄԱԿ-ի Հազարամյակի նպատակներ) առաջնային է համարվում աղքատության վերացումը և պայքարը աղքատության ֆեմինացման դեմ: Աղքատության մեջ են հայտնվում հատկապես խոցելի սոցիալական խմբերի կանայք` անձինք միակողմանի ծնողազուրկ ընտանիքներից, միայնակ թոշակառուներ և հորիզոնական խտրազատման հետևանքով ցածր վարձատրվողներ:

Legally set level of representation of men and women in government bodies. Quotas are temporary tool to provide gender equality. For example, gender quotas in political sphere allow women being envolved in political decision-making process and not to be marginalized.

Իշխանության մարմիններում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության օրինականացված մակարդակ: Քվոտաները ժամանակավոր միջոց են` գենդերային հավասարության ապահովման համար: Օրինակ` քաղաքական ոլորտում գենդերային քվոտաները հնարավորություն են տալիս կանանց ներգրավել քաղաքական որոշումների ընդունման մակարդակում և թույլ չեն տալիս, որ կանայք օտարվեն քաղաքական կյանքից:

1. Examples of women and men's behavior based on traditional expectations related to their sex.
2. In cultural perspective, the entirety of accepted norms and behaviors, which are dictated by people's certain social-cultural situation. In countries with different cultures gender roles are different and change over time.

Հասարակության կողմից սեռի «համապատասխան» թելադրվող վարքի մոդելներ (արտաքին տեսք, խոսք, հագնվելու ոճ, ժեստերի համակարգ, շարժուձև և այլն): Լինել կին կամ տղամարդ նշանակում է հասարակության մեջ խաղալ կանխորոշված որոշակի դեր:

Unequal distribution of men and women in the occupational structure - sometimes also (and more accurately) called “occupational segregation by sex”. There are two forms: “vertical segregation” describes the clustering of men at the top of occupational hierarchies and of women at the bottom; “horizontal segregation” describes the fact that at the same occupational level (that is within occupational classes or even occupations themselves) men and women have different job tasks.

Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքի տեղավորման կայուն տենդենց խիստ որոշակի մասնագիտություններում, ճյուղերում, պաշտոններում: Այն ունի երկու մակարդակ` հորիզոնական և ուղղահայաց: Սեգրեգացիայի հականիշն է ինտեգրացիան, երբ տվյալ մասնագիտության մեջ կանանց և տղամարդկանց համամասնությունը համապատասխանում է բնակչության քանակում առկա համամասնությանը:

Internalization, by a person, of a social role determined by the society and depending on whether they were born male or female (i.e. depending on gender role).

Անձի կողմից հասարակության կողմից սահմանված որևէ սոցիալական դերի յուրացում, կախված այն բանից՝ կին թե տղամարդ է ծնվել (օրինակ՝ կախված գենդերային դերից)։ 

The entirety of accepted opinions and norms, which are related to the current situation of men and women and to their behavioral norms, motives and requirements. Gender stereotypes reinforce the existing gender differences and obstruct the changes in the status quo in the field of gender relations.

Մշակույթում ձևավորված համեմատաբար կայուն ընդհանրացված պատկերացումներ` կանանց ու տղամարդկանց և համապատասխանաբար նրանց վարքի վերաբերյալ:

Gender-based hierarchic distribution of the society's economic and social resources.

Հասարակության տնտեսական և սոցիալական ռեսուրսների հիերարխիկ բաշխում՝ հիմնվելով գենդերային գործոնի վրա։ 

An integrity of interaction between men and women that envolves perceptions, formal and non-formal norms and rules which are identified according to position, status, goals of men and women in a society.

Տղամարդկանց և կանանց միջև հարաբերությունների ամբողջություն, որը ներառում է այն պատկերացումները, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նորմերն ու կանոնները, որոնք որոշվում են հասարակության մեջ տղամարդկանց և կանանց գրաված դիրքի, տեղի, նպատակների համապատասխան:

Although there is no common term in use for gender violence it can be described as physical, sexual, psychological and economic violence based on gender.

Թեև այսօր չկա գենդերային բռնությունը սահմանող մեկ համընդհանուր եզրույթ, այնուամենայնիվ, այն կարելի է բնութագրել որպես սեռով պայմանավորված ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական և տնտեսական բռնության կիրառում։

Gender-based division of statistical data. Not infrequently the statistics mentions only the aggregated figure, e.g., per capita income level or the total number of leaders. The data are gender neutral, i.e. they do not specify the relations between sexes in a given society. In fact, if income level is computed separately for the groups of men and women, it turns out, quite often, that it is higher for men. Or, as was the case with leaders, statistics demonstrates that women do not hold the responsible positions and usually hold the positions of deputies. Thus, disaggregation of data provides an opportunity to find out in which sectors women (more seldom men) are in an unfavorable situation and where, hence, special efforts are required to restore the upset gender balance.

Ոչ հազվադեպ՝ վիճակագրությունը հիշատակում է միայն ագրեգացված ցուցանիշները, օրինակ՝ մեկ չնչին ընկնող եկամտի մակարդակը։ Տվյալները գենդերային առումով չեզոք են, այսինքն՝ չեն մասնավորեցնում տվյալ հասարակությունում սեռերի միջև հարաբերությունները։ Փաստացի, եթե եկամտի մակարդակը հաշվարկվում է տղամարդկանց և կանանց խմբերի համար առանձին, բավականին հաճախ պարզվում է, որ այն տղամարդկանց դեպքում ավելի բարձր է։ Կամ, ինչպես ղեկավար պաշտոնների դեպքում, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կանայք չեն զբաղեցնում պատասխանատու պաշտոններ, այլ սովորաբար զբաղեցնում են տեղակալների պաշտոններ։ Այսպիսով, ապախոշորացված տվյալները հնարավորություն են տալիս պարզել, թե որ ոլորտներում են կանայք (հազվադեպ՝ տղամարդիկ) անբարենպաստ պայմաններում և այդպիսով որտեղ է անհրաժեշտ հատուկ ջանքեր գործադրել վերականգնելու գենդերային խախտված հավասարակշռությունը։

A policy that does not distinguish roles according to people's sex or gender, in order to avoid discrimination arising from the impression that there are social roles for which one gender is more suited than the other.

Քաղաքականություն, որն անտեսում է կանանց և տղամարդկանց ֆիզիկական, սոցիալական, տնտեսական բնութագրերի և կյանքի փորձառության, ինչպես նաև առանձին խմբերի (օրինակ` հաշմանդամների) տարբերությունները: 

One of the criteria for the evaluation of planned changes, programs, research methods and analysis. The planned changes and methods are gender sensitive if they take into consideration the current situation of men and women, do not aggravate it and assist in achieving gender balance.

Քաղաքականություն, որը հաշվի է առնում կանանց և տղամարդկանց ֆիզիկական, սոցիալական, տնտեսական բնութագրերի և կյանքի փորձի, ինչպես նաև առանձին խմբերի (օրինակ` հաշմանդամների) տարբերությունները` իրականացվող քաղաքականության դրական արդյունքների մատչելիության հանդեպ հավասար հնարավորություններ ապահովելու համար:

One of the six main organs of the United Nations together with the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the Secretariat, and the International Court of Justice, the General Assembly is the main deliberative, policymaking and representative organ of the United Nations. Composed of representatives of all Member States, each with one vote. Decisions on important questions, such as peace and security, admission of new Members and budgetary matters, require a two-third majority. Decisions on other questions are adopted by a simple majority.

http://www.un.org/en/ga/

Specifically for the General Assembly, this body includes the elected officers of the given session of the Assembly and the Chairpersons of the Main Committees at that session.

A segment of a session or conference during which representatives are expected to deliver statements of a general nature or on a topic or topics of their choosing with a relation to the agenda of the body. A general debate is usually open to all members and observers and is based on a pre-established speakers’ list, which gives the order in which speakers are to take the floor.

Միջազգային իրավունքի աղբյուր՝ բաղկացած տարբեր ազգային իրավական համակարգերին հատուկ սկզբունքներից, որոնք փոխատեղվել են միջազգային իրավական համակարգ։

general welfare 
ընդհանուր բարեկեցություն 

Umbrella term for the four Geneva Conventions of 12 August 1949:

(1) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; First Convention;
(2) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; Second Convention;
(3) Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War; Third Convention;
(4) Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War; Fourth Convention.

They have been three, the first two added in 1977 and the third in 2005.
They are:

(1) the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts;

(2) the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflicts; and

(3) the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem.

Any of the following acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, such as: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group; forcibly transferring children of the group to another group (Art. II, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948).

«Հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը, որը կատարվել է ազգային, էթնիկական, ռասայական կամ կրոնական որևէ խումբ լրիվ կամ մասնակի ոչնչացնելու մտադրությամբ, ինչպես օրինակ՝ այդ խմբի անդամների սպանությունը, այդ խմբի անդամներին մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ հոգեկան վնաս պատճառելը, կյանքի այնպիսի խմբային պայմանների վրա միտումնավոր ազդեցություն գործելը, որը կարող է հանգեցնել լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, այդ խմբի շրջանակներում մանկածնությունը կանխելուն միտված միջոցներ սահմանելը, երեխաներին մի խմբից մյուսը հարկադիր տեղափոխելը («Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին» 1948 թ. կոնվենցիայի II հոդված, Միջազգային քրեական դատարանի՝ 1998 թ. Հռոմի կանոնադրության 6-րդ հոդված)։

Genocide Convention 
Ցեղասպանության մասին կոնվենցիա 

A marriage that a consular or immigration officer determines to be genuine, because it has been entered into with the intention of being maintained on a longterm and exclusive basis, and to be stable because it is likely to endure. In many States, if officers are unable to determine whether the marriage was entered into with the intention of maintaining it on a longterm and exclusive basis, there is a presumption that it is genuine, unless there is evidence to the contrary.

Ամուսնություն, որը հյուպատոսական կամ իմիգրացիայի (ներգաղթի) հարցերով պաշտոնատար անձի որոշմամբ համարվում է իրական, քանի որ այդ ամուսնությունը կնքվել է երկարատև և բացառիկ հիմքով պահպանելու մտադրությամբ, ինչպես նաև կայուն լինելու պայմանով՝ ելնելով տևական բնույթ ունենալու հավանականությունից։ Շատ երկրներում, եթե աշխատակիցները չեն կարողանում որոշել, թե արդյոք ամուսնությունը կնքվել է երկարատև և բացառիկ հիմքով պահպանելու մտադրությամբ, ապա այդ ամուսնությունն ըստ կանխավարկածի համարվում է իրական, եթե չկան հակառակն ապացուցող փաստեր:

Established in 2001, it is an independent public-private partnership. Its purpose is to attract, manage and disburse additional resources to make a sustainable and significant contribution to mitigate the impact caused by HIV, tuberculosis and malaria in countries in need, while contributing to poverty reduction as part of the Millennium Development Goals. Since 2001, the Global Fund has attracted US$ 4.7 billion in financing through 2008. http://www.theglobalfund.org/en/

ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամը, որն ստեղծվել է 2001 թ., անկախ պետական-մասնավոր գործընկերություն է: Հիմնադրամի նպատակն է լրացուցիչ միջոցներ ներգրավել, կառավարել և բաշխել՝ կայուն և զգալի ներդրում ունենալու կարիքավոր երկրներում ՄԻԱՎ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի ազդեցությունը մեղմելու հարցում` այդպիսով նպաստելով նաև Հազարամյակի զարգացման նպատակների շրջանակներում աղքատության հաղթահարմանը: 2001-2008 թթ. Գլոբալ հիմնադրամը ներգրավել է 4,7 մլրդ ԱՄՆ դոլար: 

http://www.theglobalfund.org/en/

 

GFR / General Fertility Rate 
պտղաբերության ընդհանուր գործակից 

GHG / greenhouse gases 
ջերմոցային գազեր 

In 1994, 42 countries prevailed upon the Paris AIDS Summit to include the Greater Involvement of People Living with HIV/AIDS Principle (GIPA) in its final declaration.
http://www.unaids.org/en/Issues/Affected_communities/gipa.asp

Սկզբունք, որն ընդունվել է 1994 թ. ՁԻԱՀ-ին նվիրված Փարիզի գագաթնաժողովի ժամանակ։ 
http://www.unaids.org/en/Issues/Affected_communities/gipa.asp

A geographic information system (GIS) is a computer system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of spatial or geographical data. 

 

A well-known expression, which describes an invisible "ceiling" which serves as a road block on the women's progress up the hierarchy.

Անտեսանելի մի խոչընդոտ, որը կնոջը չի թողնում բարձրանալ իշխանության սանդղակի որոշակի աստիճանից:

The GLC is a component of the GLC Initiative that serves as a technical advisory body to the Stop TB Partnership and WHO. 

Global Alliance for Information and Communication Technologies and Development 
Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ու զարգացման համաշխարհային դաշինք 

A challenge to the international business community to enter into a more positive relationship with the United Nations to embrace a set of core values in the areas of human rights, labour standards and environmental protection. Includes ten core principles on labour standards, human rights and environmental protection.

Proposed by Secretary-General Kofi Annan at the World Economic Forum in Davos in January 1999 the Global Compact involves all relevant social actors: Governments, which define the principles on which the initiative is based; companies, whose actions it seeks to influence; labour, in whose hands the concrete process of global production takes place; civil society organizations, representing the wider community of stakeholders; and the United Nations, as an authoritative convener and facilitator.

 

Replaces two IMF publications: the annual International Capital Markets Report (published since 1980) and the quarterly Emerging Market Financing (published since 2000). The report was created to provide a more frequent assessment of global financial markets and to address emerging market financing in a global context. The report focuses on current conditions in global financial markets, highlighting issues of financial imbalances and of a structural nature that could pose a risk to financial market stability and sustained market access by emerging market borrowers.

The set of capacities needed to provide timely and meaningful information to enable individuals and communities threatened by hazards to act in sufficient time and in an appropriate manner to reduce the possibility of personal injury, loss of life and livelihoods, damage to property and the environment, and to prepare for effective response.

Global Model United Nations Conference 
ՄԱԿ-ի գլոբալ մոդել-խորհրդաժողով 

Global Plan of Action (GPA) for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Պարենի եւ գյուղատնտեսության համար բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման եւ կայուն օգտագործման գործողությունների համաշխարհային ծրագիր (ԳՀԾ) 

Initiated in October 1996 by the United Nations International Drug Control Programme, in cooperation with the Crime Prevention and Criminal Justice Division; designed to assist States in establishing the necessary legal basis to counter money-laundering; provide assistance to judicial, financial and law enforcement.

Global Report on Human Settlements 
Մարդկային բնակավայրերի մասին համաշխարհային զեկույց 

Launched on 22 September 2010.
Provides an opportunity to improve the health of women and children around the world, and in so doing, to improve the lives of all people.

The Strategy marks the first time that women’s and children’s health has received such a high level of commitment, and brings together leaders from Government, multilateral institutions, including the United Nations, civil society, private foundations, business and academia. All 192 States Members of the United Nations affirmed their support for the Strategy and for the creation of an accountability framework to ensure that resources are delivered and results achieved.

The progressive gradual rise of the earth's surface temperature thought to be caused by the greenhouse effect and to be responsible for changes in global climate patterns. Global warming has occurred in the past as the result of natural influences, but the term is most often used to refer to the warming that is thought to be occurring as a result of increased concentration in the atmosphere of greenhouse gases which inhibits the transmission of some of the sun’s energy from the earth’s surface to outer space.

Մարդկանց, ընկերությունների և տարբեր պետությունների կառավարությունների միջև փոխազդեցության և ինտեգրման գործընթաց. միջազգային առևտրի և ներդրումների արդյունքում առաջացած գործընթաց, որին աջակցում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Այդ գործընթացն ազդեցություն է ունենում շրջակա միջավայրի, մշակույթի, քաղաքական համակարգերի, տնտեսական զարգացման ու բարգավաճման, ինչպես նաև տարբեր հասարակություններում մարդու բարեկեցության վրա։

International system using improved terrestrial and satellite technology and ship-board radio systems. It ensures rapid alerting of shore-based rescue and communications authorities in the event of an emergency. In addition, the system alerts vessels in the immediate vicinity and provides improved means of locating survivors.

The sum of value added by all resident producers plus any product taxes (less subsidies) not included in the valuation of output plus net receipts of primary income (compensation of employees and property income) from abroad.

Comprises the gross domestic product (GDP), plus net factor income from abroad, which is the income residents receive from abroad for factor services (labour and capital) less similar payments made to non-residents who contributed to the domestic economy.

The highest-level result to which an operation is intended to contribute. It is measured by impact indicators.

Այն բարձրագույն նպատակը, որին զարգացման ոլորտի միջամտությունը նպատակ ունի հասնել:

The observance of honorable intent in business relations and the avoidance of any attempts to deceive in assuming and performing contractual obligations.

Bona fide = in good faith

Addresses the allocation and management of resources to respond to collective problems; it is characterised by participation, transparency, accountability, rule of law, effectiveness and equity.

good practice 
առաջավոր փորձ 

The exercise of political, economic and administrative authority in the management of a country’s affairs at all levels. Governance is a neutral concept comprising the complex mechanisms, processes, relationships and institutions through which citizens and groups articulate their interests and exercise their rights and obligations.

Այս տերմինը սովորաբար ընդգրկում է ազգային համակարգում առկա պետական բազմաթիվ գործառույթներ՝ ուղղված միջսահմանային միգրացիայի կանոնակարգված ու քաղաքակիրթ կառավարմանը, մասնավորապես` տվյալ երկրի սահմաններում օտարերկրացիների մուտքը և ներկայությունը կառավարելուն, փախստականներին և պաշտպանության կարիք ունեցող այլ անձանց պաշտպանելուն: Դա վերաբերում է քաղաքականության մշակման, միգրացիայի ոլորտի առանցքային խնդիրներին օրենսդրական և վարչական արձագանքի կապակցությամբ որդեգրված մոտեցմանը։

This title is used in several contexts, including:

(1) Namibia;
(2) Sudan, whose acronym is GNU;
(3) Lebanon; and
(4) Mali.

grassroots level 
քաղաքացիական մակարդակ, բազային/նախնական մակարդակ 

Great Lakes region 
Մեծ լճերի տարածաշրջան 

Established by the Council of Europe in 1998, under the Partial and Enlarged Agreement Establishing the Group of States against Corruption.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3.%20What%20is%20GRECO_en.asp

Term used to describe a State’s land border between checkpoints. A water border (river or coastline) might also be referred to as a “blue border”.

Անցակետերի միջև պետության ցամաքային սահմանը նկարագրելու համար գործածվող տերմին։ Ջրային սահմանի դեպքում (գետ կամ առափնյա սահման) կարող է գործածվել նաև «կապույտ սահման» տերմինը։

An identity card issued by the U.S. Government to non-nationals in order to obtain permanent resident status in the United States. Also called a Permanent Resident Card, it is an evidence of a non-national being a lawful permanent resident with a right to live and work permanently in the United States.

ԱՄՆ կառավարության կողմից քաղաքացի չհանդիսացող անձանց տրամադրվող՝ ինքնությունը հաստատող քարտ, որը Միացյալ Նահանգներում շնորհում է մշտական բնակության (կացության) կարգավիճակ։ Այն նաև կոչվում է Մշտական բնակության (կացության) քարտ, որը վկայում է այն մասին, որ քաղաքացի չհանդիսացող անձն ունի օրինական մշտական բնակության (կացության) կարգավիճակ և Միացյալ Նահանգներում մշտապես բնակվելու և աշխատելու իրավունք։ Անձը կարող է հավակնել «գրին քարտի» աշխատանքի միջոցով կամ քաղաքացի հանդիսացող կամ մշտական բնակության (կացության) կարգավիճակ ունեցող ընտանիքի անդամի հովանավորությամբ։ Միացյալ Նահանգներում բնակվելու ու աշխատելու իրավունքից բացի՝ «գրին քարտը» իրավատիրոջը տալիս է որոշակի ժամանակով արտերկրում ճանապարհորդելու հնարավորություն, որոշ ժամանակ անց ԱՄՆ քաղաքացիություն ստանալու համար դիմելու իրավունք և դիմողի ամուսնու ու մինչև 21 տարեկան չամուսնացած երեխաների համար «գրին քարտի» խնդրագիր ներկայացնելու իրավունք։

Green Climate Fund 
Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ 

As defined by the United Nations Environment Programme, the term describes an economic system in which the costs arising from the degradation of ecosystems are internalized and in which environmental industries, such as clean and efficient technologies and sustainable agriculture, serve as major engines of economic growth, job creation and poverty reduction.

ground-level ozone 
օզոնի գետնամերձ շերտ 

Definitions set forth in migration law or regulations, of reasons for which non-nationals may be prohibited from entering the State. Even where a person is otherwise eligible for a visa or other immigration status, if s/he falls within a ground of inadmissibility, the visa or other status will be denied. Grounds of inadmissibility are typically designed to preclude entry of undesirable non-nationals, such as persons without valid travel documents, persons with criminal convictions, persons who are believed to be a danger to public health or public safety, persons who have been previously deported.

Միգրացիայի իրավունքով կամ կանոնակարգերով նախատեսված այն հիմքերի սահմանումները, որոնց ուժով քաղաքացի չհանդիսացող անձանց արգելվում է մուտք գործել համապատասխան պետություն։ Նույնիսկ եթե անձն այլ կերպ իրավասու է ստանալու վիզա կամ իմիգրացիոն [ներգաղթային] կարգավիճակ, և նրա նկատմամբ տարածվում են անընդունելիության հիմքերը, վիզայի կամ այլ կարգավիճակի տրամադրումը մերժվում է։ Անընդունելիության հիմքերը հիմնականում նախատեսված են քաղաքացի չհանդիսացող այնպիսի անցանկալի անձանց մուտքը կանխելու համար, ինչպիսիք են՝ վավեր ճամփորդական փաստաթղթեր չունեցող անձինք, դատվածություն ունեցող անձինք, հանրային առողջության կամ անվտանգության համար հիմնավոր վտանգ ներկայացնող անձինք, նախկինում վտարված անձինք։

Այլ անձի պարտքի կամ պարտավորության համար պատասխանատու լինելու նպատակով տրված համաձայնություն այն հիմքով, որ այդ անձը չունի այն վճարելու կամ կատարելու հնարավորություն։ Միգրացիայի համատեքստում երաշխիք կարող է պահանջվել
որևէ պետության մուտքի թույլտվություն հայցող՝ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար այն պայմանով, որ նրանք մտադիր են մեկնել այդ պետությունից այնտեղ գտնվելու ժամկետի ավարտից հետո։

One who has the legal authority and duty to care for another’s person or property, usually because of the other’s incapacity, disability, or status as a minor.

Սովորաբար այլ անձի անգործունակության, հաշմանդամության կամ անչափահաս լինելու պատճառով այդ անձի կամ գույքի նկատմամբ հոգ տանելու օրինական լիազորություն և պարտականություն ունեցող անձ։ Խնամակալ կարող է նշանակվել բոլոր նպատակներով կամ որոշակի նպատակով։

Ընդհանուր առմամբ համարվում է տնտեսական միգրանտ, ում աշխատանքի են վերցրել սահմանափակ ժամանակով բնակության ու աշխատանքի համար։ 20-րդ դարի հիսունական և վաթսունական թվականներին տեղի ունեցած միգրացիոն հոսքերի առումով այս տերմինի գործածությունը քիչ թե շատ սահմանափակ է, և այն այլևս չի գործածվում։

Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime 
Հանցագործությունից տուժած և հանցագործության վկա երեխաների գործերով արդարադատության ուղենիշներ