EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

An alien who enters a country at the wrong time or place, eludes an examination by officials, obtains entry by fraud, or enters into a sham marriage to evade immigration laws. This would include, among others, one:

(a) who has no legal documentation to enter a country but manages to enter clandestinely, 

(b) who enters using fraudulent documentation, or 

(c) who, after entering using legal documentation, has stayed beyond the time authorized or otherwise violated the terms of entry and remained without authorization.

Քաղաքացիություն չունեցող անձ, որը մուտք է գործում երկիր կամ մնում է այնտեղ առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող միգրանտ է համարվում նաև այն անձը, որը՝ ա) չունի երկիր մուտք գործելու համար պահանջվող օրինական փաստաթղթեր, բայց ով կարողանում է այնտեղ մուտք գործել լատենտային եղանակով, բ) մուտք է գործում երկիր և մնում այնտեղ՝ օգտագործելով կեղծ փաստաթղթեր, գ) օրինական փաստաթղթերով երկիր մուտք գործելուց հետո այնտեղ մնացել է թույլատրված ժամկետից ավելի կամ որևէ այլ կերպ խախտել է մուտքի պայմանները և զրկվել թույլտվությունից։ 

Migrant workers or members of their families, who are not authorized to enter, to stay or to engage in employment in a State.

Միգրանտ աշխատողներ կամ նրանց ընտանիքների անդամներ, որոնց չի թույլատրվում որևէ պետության տարածք մուտք գործել, այնտեղ գտնվել կամ աշխատել: 

UNDP / United Nations Development Programme 
ՄԱԶԾ / ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 

UNDP Regional Bureau for Africa 
Աֆրիկայում ՄԱԶԾ տարածաշրջանային բյուրո 

UNEF I: November 1956-June 1967, the first United Nations peacekeeping force – was established by the first emergency special session of the General Assembly which was held from 1 to 10 November 1956. The mandate of the Force was to secure and supervise the cessation of hostilities, including the withdrawal of the armed forces of France, Israel and the United Kingdom from Egyptian territory and, after the withdrawal, to serve as a buffer between the Egyptian and Israeli forces and to provide impartial supervision of the ceasefire. UNEF was withdrawn in May-June 1967, at Egypt's request.

UNEF II: October 1973-July 1979. S/Res/340 (1975), S/Res/438 (1978): to supervise the ceasefire between Egyptian and Israeli forces and, after the agreements of 18 January 1974 and 4 September 1975, to supervise the redeployment of Egyptian and Israeli forces and to man and control the buffer zone established under those agreements.

Unemployment rate (Labour force participation rate) is the share of unemployed among the total number of economically active population.

Գործազրկության մակարդակը գործազուրկների տեսակարար կշիռն է տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվաքանակում: 

UNEP / United Nations Environment Programme 
ՄԱՇՄԾ / ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի ծրագիր 

UNEP’s Division of Technology, Industry and Economics 
ՄԱՇՄԾ տեխնոլոգիայի, արդյունաբերության և տնտեսության բաժանմունք 

UNESCO / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ (ՄԱԿԳՄԿ) / ՄԱԿ-ի Կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպություն 

UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage 
Մշակութային ժառանգության միտումնավոր ոչնչացման մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակագիր 

UNFCCC / UN Framework Convention on Climate Change 
ԿՓՇԿ / Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա 

UNFICYP / United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 
Կիպրոսում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժեր 

UNFPA / United Nations Population Fund 
ՄԱԲՀ / ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ 

UNGASS / United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS 
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովի հատուկ նստաշրջան ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ 

UNHCR / Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
ՓԳՀԳ / ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ 

UNICEF / United Nations Children's Fund 
ՄԱՄՀ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) / ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ 

First established in 1968 as the United Nations Social Defence Research Institute (UNSDRI) by resolution 1086 B (XXXIX) of the Economic and Social Council, which requested the Secretary-General to proceed with arrangements to strengthen the United Nations action in the prevention and control of both juvenile delinquency and adult criminality.

The Institute has been located in Rome since its founding. Following an agreement signed in 1995 between the United Nations and the Italian Government, UNICRI's headquarters were to be moved to Turin.

UNICT / United Nations Information and Communication Technologies Task Force 
Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների հարցերով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբ 

UNIDIR / United Nations Institute for Disarmament Research 
ՄԱԶԳԻ / ՄԱԿ-ի Զինաթափման գիտահետազոտական ինստիտուտ