EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UNCAC/ United Nations Convention against Corruption 
Կոռուպցիայի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 

UNCDF / UN Capital Development Fund 
ՄԱԿԶՀ / ՄԱԿ-ի կապիտալ զարգացման հիմնադրամ 

UNCED / United Nations Conference on Environment and Development 
ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի և զարգացման խորհրդաժողով 

An informal and flexible body, established on 1 January 2002 and composed of the heads of public information and communications of the organizations of the United Nations system. Replaced the Joint United Nations Information Committee. It is meant to provide a regular forum for consultation and coordination on communications policy and issues, as well as on joint strategies and programmes.

To develop and coordinate the implementation of joint communications strategies on priority issues, often in the lead-up to major conferences and other events, the United Nations Communications Group establishes task forces involving the organizations active in the preparation of the activity concerned.

UNCITRAL / United Nations Commission on International Trade Law 
ՄԱՄԱԻՀ / ՄԱԿ-ի Միջազգային առևտրային իրավունքի հարցերի հանձնաժողով 

UNCITRAL Arbitration Rules 
ՄԱՄԱԻՀ արբիտրաժային կանոններ 

UNCITRAL Conciliation Rules 
ՄԱՄԱԻՀ հաշտեցման կանոններ 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 
Միջազգային առևտրային արբիտրաժի մասին ՄԱՄԱԻՀ տիպային օրենք 

UNCITRAL Model Law on Procurement 
Գնումների մասին ՄԱՄԱԻՀ տիպային օրենք 

The ensemble of agencies of the UN System in a given country. The objective of inter-agency cooperation is to ensure that a coherent approach is taken by UN bodies in their collective response to humanitarian, developmental, and other strategies relevant to thecountry in which they are operating.

Led by the Resident Coordinator.

Founded 30 December 1964 in Geneva, Switzerland, under General Assembly resolution 1995 (XIX) as a permanent organ of the United Nations, following the first Session, which was held from 23 March to 16 June 1964; linked to Economic and Social Council. Based at United Nations Office at Geneva.

UNCTAD meets in ministerial conference every four years to address key trade and development issues, as well as set the organization's mandate and work priorities.

UNDAC / United Nations Disaster Assessment and Coordination 
Աղետների գնահատման և համակարգման ՄԱԿ-ի միջազգային արձագանքման մեխանիզմ 

The common strategic framework for UN operational activities at the country level that provides a collective, coherent and integrated response to national priorities and needs. Venn Diagrams: diagrams of circular (often overlapping) areas used to represent relationships. They are a useful means of showing the links between different types of groups in a clear, graphic format.

UNDCP / United Nations International Drug Control Programme 
ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների վերահսկման միջազգային ծրագիր 

The probability (expressed as a rate per 1000 live births) of a child born in a specified year dying before reaching the age of five if subject to current age-specific mortality rates.

Under-Secretary-General 
Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ 

Adjective or noun ("the undernourished") used to refer to people, or animals more generally, whose dietary energy intake is below that needed for maintaining a healthy and active life.

The number of persons undernourished is typically obtained by multiplying estimates of the proportion of undernourished for each country by estimates of the total population.

Describes the status of people whose food intake does not include enough calories (energy) to meet minimum physiological needs. The term is a measure of a country's ability to gain access to food and is normally derived from Food Balance Sheets prepared by the UN Food and Agriculture Organization (FAO).

Low weight for age or weight for age more than a standard deviation of 2 below the median value deviation of 2 below the median value

Այն երեխաները, որոնց քաշն ըստ տարիքի ստանդարտ բնակչության մեդիանից ցածր է երկու ստանդարտ շեղումով, համարվում են թերքաշ, իսկ երեք ստանդարտ շեղումով՝ սուր թերքաշ:

Established by the Secretary-General; comprising the major United Nations development programmes and funds, as well as departments and other relevant entities; objectives of the Group were to facilitate joint policy formation and decision-making, encourage programmatic cooperation and realize management efficiencies; superseded the Executive Committee for Development Operations; was to have its own Executive Committee.

One of the three pillars of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, along with the High-level Committee on Management and the High-level Committee on Programmes.

The Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP) chairs the UNDG.